ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 104/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103[104] 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
611011035 อนุสรา รามฤทธิ์ อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท อินเทนชั่น มีเดีย แพลน จำกัด  ใบสมัคร
611011571 เจตพล สมาธิ อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  ใบสมัคร
611011586 ณัฏฐณิชา ดำกุล อ.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Aonang Princeville Villa Resort & Spa   ใบสมัคร
611071248 กนกวรรณ ชุ่มมะโน อ.จารุมาศ เสน่หา   บริษัท สุราษฎร์ธานีฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด  ใบสมัคร
612021009 ณัฐพร สะตะ อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์  โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 
611071251 กรรชัย กรดเต็ม อ.จารุมาศ เสน่หา  สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด  ใบสมัคร
611011120 กฤษณะ หลานหลาย ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค   สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ใบสมัคร
611071300 ปริญญา ชินเดช อ.จารุมาศ เสน่หา  ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา  ใบสมัคร
611011654 สหัสวรรษ รุ่งทอง ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี  ใบสมัคร
611011146 ปาริฉัตร บุตรราช ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611011147 ปาริชาติ ศุกรวัติ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611011659 อภินันท์ ราเขต อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Six senses  ใบสมัคร
611011168 ศันสนีย์ สุวรรณสาม ผศ.ดร. ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา(อาการสรรพากรหลังเก่าชั้น2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา)  ใบสมัคร
611011176 สุธนา จองอัครวรัญญู ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต2  ใบสมัคร
611011180 หทัยรัตน์ อินใหม ผศ.ดร.ธีรพร​ ทองขะโชค  องค์การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​พัทลุง​  ใบสมัคร
611071343 สุพศิน คล้ายคลิ้ง อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา 
611011183 อัญชลี มณีขวัญ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611071353 อัสมา ยูโสะ จารุมาศ เสน่หา  ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาหาดใหญ่ (เขต8)  ใบสมัคร
611011206 ฐิติกร ภักดี ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค   สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ใบสมัคร
191990027 นัจญมี เหมรา อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   
611071262 ชาญณรงค์ รัศมีพงศ์ จารุมาศ เสน่หา  สำนักงานบริการลูกค้า กสท สงขลา  ใบสมัคร
611011119 กฤศ กำเนิดติณห์กุลธร ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
611011121 กวิสรา กลแกม ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัทแกร็บประเทศไทย จำกัด สาขาหาดใหญ่  ใบสมัคร
611071291 นัทธมน ทองศรีนุ่น อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด  ใบสมัคร
611071292 นันทกร สุดทุ่ม อ.จารุมาศ เสน่หา  บ.เลิฟ ไอแลนด์ จก.  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th