ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 11/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10[11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
631081193 พรรณติยากร สาคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  Harwell Legal International  ใบสมัคร
631081201 พัชรีภรณ์ นิลละเอียด อาจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพมหานคร  ใบสมัคร
631081212 เพทาย ธรฤทธิ์ ผู้ชศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสัก  สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต  ใบสมัคร
631081217 ฟาร์ฮานา ยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา  ใบสมัคร
631081220 ภัณฑิรา แก้วประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานอัยการสูงสุด แจ้งวัฒนะ (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์)  ใบสมัคร
631081222 ภัทรวดี จาราสถิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานทนายความ โรม จุไร  ใบสมัคร
631081224 ภัทราทิพย์ เส้งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ที่ว่าการอำเภอสิงหนคร  ใบสมัคร
631081225 ภัสสร ภู่กำเนิดมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานปัญญา วงศ์เมฆ ทนายความ   ใบสมัคร
631071245 กัญจน์พิศุทธิ์ พิพัฒน์รุ่งเจริญ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ชีต้าร์-พีเทรีส จอยท์เวนเจอร์ จำกัด  ใบสมัคร
631081233 ภูวเนตร พลเกษตร ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสง   ใบสมัคร
631081240 มูฮัมหมัดยูกี วาอายีตา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงายอัยการจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631081241 เมธาวี เซ็นซูลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานจังหวัดสตูล  ใบสมัคร
631081242 เมธาวี บุญเกษม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631081243 โมนาลีซาห์ อีแต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631081253 รอซียะห์ ราโมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปัตตานี  ใบสมัคร
631081000 อรดา นามสมมติ ชลีรัตน์  สำนักงานทนายความ ก 
631081001 กนกพร เทพศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานทนายความวิรยุทธิ์ วรรณรักษ์  ใบสมัคร
631081257 รัชนก สันหมุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานกฎหมาย MJ ทนายความสงขลา  ใบสมัคร
631081002 กมลชนก หลิมปานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอทีเอ็ม จํากัด  ใบสมัคร
631081003 กมลชนก อุทโพธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักกฎหมายเนติศุภชีวิน  ใบสมัคร
631081260 รุ่งนภา ชูแดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานอัยการสูงสุด  ใบสมัคร
631081005 กมลวรรณ ชำนาญสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศรีวิชัยทนายความและการบัญชี  ใบสมัคร
631081006 กมลอมร ศักดิ์ศรีวิธุราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานปัญญา วงศ์เมฆทนายความ  ใบสมัคร
631081007 กรพจน์ กำลดพิศ ผศ. ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลเเขวงนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
631081265 วชิรวิทย์ ใจแน่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานทนายความธัญศักดิ์ ณ นคร  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th