ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 163/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162[163] 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
592051199 อรินรัตน์ หาญทะเล ดร.สุปานดี มณีโลกย์  Nissan motor (Thailand) CO.,LTD  ใบสมัคร
592041022 ชัยวัฒน์ ศรีสง อ.ดร.อาภรณ์ ส่งเเสง  ปัญญาวุธฟาร์ม 
591011654 ฟาเดีย วันแอเลาะ อาจารย์ ธนภัทร เต็มรัตนกุล   
581011271 ศศินา ถาวรจิตต์ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ  ใบสมัคร
591011450 กิตติลักษณ์ ชูชาติ อ.กามารุดดี อิสายะ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
591011483 กัญญาภัค ผกากรอง นางสาวอภิรดี สุภาพ  โรงแรมเทวาศรม เขาหลัก บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า  ใบสมัคร
591011520 เนตรนภา กายเพ็ชร นางสาวอภิรดี สุภาพ  โรงแรมเทวาศรม เขาหลัก บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า  ใบสมัคร
581031156 วาสิตา มากละม้าย อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ  ใบสมัคร
592041030 วุฒินันท์ พัสมุทร อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
592041057 กมลรัตน์ แขกไทย อาจารย์ ดร.อาภรณ์ ส่งแสง   บริษัท ตะนาวศรี จำกัด 
592041058 กาญจน์นาริน ชูจำ อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด 
592041059 กานดา เพ็ชรพันธ์ อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัทภาคใต้ค้าสัตว์ จำกัด 
592041064 ณัฐวรรณ จันชูทอง อาจารย์ ดร.อาภรณ์ ส่งแสง   บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด 
592041066 ทัศนวรรณ ร่มรื่น อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  ฟาร์มไก่ไข่เกาะแต้ว 
592041071 นัฐริกา ชูแก้ว อาจารย์ ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  ฟาอิซ ฟาร์ม 
592041072 นันทรัตน์ หงษา อาจารย์ ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  ฟาอิซ ฟาร์ม 
592041074 พัชณิญา จันทร์แเดง อ.ดร. อาภรณ์ ส่งแสง  สหกรณ์โคนมพัทลุง 
592041075 ภัทราวดี เทศกุล อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง   ปัญญาวุธฟาร์ม 
592041077 มานิตา ศรีแผ้ว อาจารย์ ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท หนองธงฟาร์ม จำกัด 
592041079 วสยามล ชูปัน ดร.อาภรณ์ ส่งแสง   บริษัท ฟาร์มเมชภาคใต้ จำกัด 
592041084 ศุนันต์ธิดา พรหมจรรย์ อ.ดร.อาภรณ์ ส่งเเสง  ปัญญาวุธฟาร์ม 
592041085 สโรชา อินทนิน อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  สหกรณ์โคนม จังหวัดพัทลุง 
592041087 สุภาพร ผอมเขียว อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด 
592041088 สุภาวดี เกศสุวรรณ อาจารย์ ดร. อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด 
592041089 โสภิดา เกตุแก้ว อ.ดร. อาภรณ์ ส่งเเสง  บริษัทภาคใต้ค้าสัตว์ จำกัด 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th