ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 223/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222[223] 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
561011180 ณัฐนนท์ รังษีสว่าง อ.ดร.อรพิน บุญสิน  ศาลแขวงสงขลา 
561011214 อรอนงค์ ขันทอง อ.ดร. อรพินท์ บุญสิน  บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด 
561011593 กุลชลี อายุสุข อาจารย์ ดร. อรพินท์ บุญสิน  โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง 
561011198 วนิดา วงษ์โรจนกุล อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ท้อฟโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด 
561011267 ธวัชชัย อนันต์ อาจารย์ ดร. ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) 
561011218 อัมรา อินอาภรณ์ อ.ดร.อรพินท์ บุญสิน   บมจ. กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) 
561071388 น้ำทิพย์ ขวัญหวาน อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา  บริษัท ยะลากรีนเอ็นเนอยี่ จำกัด 
561011495 นรานุช ปรีชา อ.อภิรดี สุภาพ  ตรวจคนเข้าเมืองกระบี่ 
561011501 นิศากานต์ ลาภาวชิรากูล อาจารย์ อภิรดี สุภาพ  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ 
561011195 ภัทรมน เข็มจรัส อ.ดร.อรพินท์ บุญสิน   บมจ. กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) 
561011475 จิราพัชร แก้วนุ้ย อาจารย์อภิรดี สุภาพ   Singapore Airlines 
561011514 พิมพ์ยาห์ ชูเมือง อ.อภิรดี สุภาพ  Kuwait Airways 
561011530 วราภรณ์ บุญส่ง อ.อภิรดี สุภาพ  Oman Air,Room G1-021A,Ground Floor, Concourse G, Suvarnabhumi Airport. 
561011531 วิมลิน ราชา อ.อภิรดี สุภาพ  สายการบินไทน สนามบินหาดใหญ่ 
561011566 นิธิวดี พุดคุ้ม ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด 
561011484 ซาราฮ์ หมัดบิลเฮด อาจารย์อภิรดี สุภาพ  มาเลเซีย แอร์ไลน์ 
561011171 จิรวดี เลี่ยมสุวรรณ ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านพรุ 
561011188 ปิยนัน ดำสม ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
561011477 ชลนิสา แดงช่วง อ.อภิรดี สุภาพ  มาเลเซีย แอร์ไลน์  
561011490 ทิพวรรณ ศรีสุข อาจารย์ อภิรดี สุภาพ  มาเลเซียแอร์ไลน์ 
561011512 พัณวดี หมัดสุเด็น อาจารย์ อภิรดี สุภาพ  Oman Air Bangkok Airport, Room G1-021A, Ground Floor, Concourse G, Suvarnabhumi Airport. 
561071417 วรภัทร แสงคำลือ อ.ดร. พินิจ ดวงจินดา  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) 
561011521 มูสพีรอฮ สาและเม็ง อ.อภิรดี สุภาพ  มาเลเซียแอร์ไลน์ 
561011526 รุจยา บุญฤทธิ์ อ.อภิรดี สุภาพ  Oman Air Bangkok Airport, Room G1-021A Ground Floor, Concourse G, Suvarnabhumi Airport 
561011532 เวณิกา บุษบงค์ อ.อภิรดี สุภาพ  มาเลเซียแอร์ไลน์ 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th