ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 229/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228[229] 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
521011035 พิมสิริ คงบัว อาจารย์   สำนักงานสรรพสามิตภาคที่9 
521011039 ภานุทัต อิสโม อาจารย์   ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา 
521011048 ลักขณา หนูเขียว อาจารย์   องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเล 
521011051 วีระเชษฐ ทัฬหะวาสน์ อาจารย์   ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา 
521011067 ิอามีเดีย สะอะ อาจารย์   สำนักงานเทศบาลนครสงขลา 
521011662 มนสรัณ เกษตรสมบูรณ์ อาจารย์   สำนักงานเทศบาลนครสงขลา 
521011049 วรวัช ไกรสิทธิ์ อาจารย์   สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ 
521071476 ฤดี แซ่หลี อาจารย์   ห้าง สรรพสินค้าโรบินสัน สาขา หาดใหญ่  
521011652 กิตติกาญจน์ รักหวาน อาจารย์   สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ 
521011658 นิติศักดิ์ กุลโรจนสิริ อาจารย์   สำนักงานเทศบาลเมืองคองหงส์ 
511011332 ญาณิศา ชิณบุตร อาจารย์   บริษัทสหชัย แทรเวลแอนด์เซอร์วิส 
521071461 จารุพันธ์ สุริยฉาย อาจารย์   ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน หาดใหญ่  
521011393 นันทา เตางาม อาจารย์   บริษัทเงือกทองทัวร์ 
521011395 บุษรา แป้นเพ็ชร์ อาจารย์   สายการบิน China Eastern Airlines ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
50011332 ญาณิศา ชิณบุตร อาจารย์   บริษัทสหชัยแทรเวลแอนด์เซอร์วิส 
521011416 สิรวิชญ์ กาญจนรักษ์ อาจารย์   สายการบิน China Eastern Airlines ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
521071068 สุธาทิพย์ หมัดโต๊ะแหล๊ะ อาจารย์    
521011080 ณัฐวุฒิ รักษ์ชู อาจารย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
521011412 ศุภวัฒน์ ไชยทอง อาจารย์   สหชัยแทรเวลแอนด์เซอร์วิส 
521071072 สุพัตรา สิ่งอ้วน อาจารย์   บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
521011783 นภาพร วิทยพันธ์ อาจารย์   โรงเรียนสภาราชินี 
521011403 เมวิกา ช่วยบำรุง อาจารย์   โรงเรียนทับปุดวิทยา 
521011404 วรางค์คณา แก้วมณี อาจารย์   ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ สมายล์ ทัวร์ 
521011780 จุไรพรรณ เฟื่องฟุ้ง อาจารย์   ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
521011781 ชุติมา ลีลาชนะชัยพงษ์ อาจารย์   โรงเรียนวรนารีเฉลิม 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th