ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 239/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238[239] 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
511011548 กัณฑลี เล๊าะหา อาจารย์   บริษัท ทัวร์อีสท์ ทีอีที จำกัด 
511011338 โนรฮามีรา ลอแม อาจารย์   บริษัทซันนี่ทัวร์ จำกัด 
511011581 ณัฐวรา พลเมือง อาจารย์   Sugar Palm Resort 
511011584 มานิตา ด้วงเรือง อาจารย์   ชูการ์ปาล์ม รีสอร์ท ภูเก็ต 
511011597 วิพัตรา ไชยชาติ อาจารย์   ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 
511011550 จันจิรา วุ่นแก้ว อาจารย์   โรงแรมรายาวดี พรีเมียร์ รีสอร์ท 
511011555 ซาบีดี เจะสนิ อาจารย์   Centara Grand Beach Resort Phuket 
511011329 ชุฑามาศ ณ พัทลุง อาจารย์   โรงแรมลีกาเด้นพลาซ่า 
511011331 ชุติมา ขวัญแก้ว อาจารย์   บริษัท ซันนี่ทัวร์ จำกัด 
511011354 ลักษมณ ลือขจร อาจารย์   โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า 
511011361 สุพรรษา มะนะโส อาจารย์   ร.ร มหาวชิราวุธ (สงขลา) 
511071022 ติมา หมัดอะด้ำ อาจารย์   ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) 
511071032 น้ำเพชร สุขทาน อาจารย์   บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
511071047 มณีรัตน์ มุสิกะ อาจารย์   เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น (โรบินสัน หาดใหญ่) 
511071066 สุวรรณี สุขขา อาจารย์   บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขา หาดใหญ่ 
511071067 เสาวลักษณ์ ถวัลย์ชาติ อาจารย์   บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
511071069 โสภาวรรณ ยมโดย อาจารย์   บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด. 
511071076 อิบราเฮง อาแว อาจารย์   ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) 
511071039 พงศธร พัชรมงคล อาจารย์   บริษัท Central Retail Corporation (Central หาดใหญ่) 
511071042 พิสิษฐ์ ช่อเรืองศักดิ์ อาจารย์   เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น (โรบินสัน หาดใหญ่) 
511071044 เพ็ญพรรณ วงษ์อนุชิตเมธา อาจารย์   เซ็นทรัลรีเทลครอโปเรชั่น (หาดใหญ่) 
511011549 จรรยา คงนิล อาจารย์   Sherraton Krabi Beach Resort 
511011561 นภสร ศรีสวัสดิ์ อาจารย์   Sheraton Krabi Beach Resort 
511011577 พัทติยา ม่วงพานิล อาจารย์   Le Meridien Phuket Beach Resort 
491011086 พีรพงศ์ ศรีตังนันท์ อาจารย์   บริษัท ป.เพิ่มผล จำกัด 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th