ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 28/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27[28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
631011043 ธนกฤต คณะแนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ   เจเค เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ใบสมัคร
631011046 ผาติรัตน์ ทองคำ ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ   สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ใบสมัคร
631011047 พงศธร ขาวเผือก ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง  ใบสมัคร
631011559 ชิษณุพงศ์ ศรีนวลขาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  ใบสมัคร
631011051 ภาณุเดช ลุยจันทร์ ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  บริษัท เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแดนท์ จำกัด  ใบสมัคร
621011515 ฮานาฟี เปาะจิ ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง  โรงแรมอินทรา 
631011608 กษิดิศ วิทยานุเคราะห์ อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  Qatar Airways, Bangkok Suvarnabhumi Airport (BKK)  ใบสมัคร
631011363 กรรณิการณ์ สงมา อาจารย์ ดร.ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนหวังดี  ใบสมัคร
631011395 อัสรีนา มูซาแล อาจารย์ ดร.ปิยธิดา คงหนู  โรงเรียนหวังดี  ใบสมัคร
632021115 กมลพร จันทร์ชุม อ.อาจารี นาโค  บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด 
632021123 ณัฐพล ใจจ้อง อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์  Bizpotential 
632021139 เอกวรัตน์ เรืองฉาย อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์  ท่าอากาศยานภูเก็ต 
632021210 จิระเดช ชุมทอง อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์   ท่าอากาศยานภูเก็ต 
631011108 ณศิตา มณีโชติ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล  ใบสมัคร
631011368 จันทกานติ์ ควนวิไล อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนแจ้งวิทยา  ใบสมัคร
631011370 ชลธิชา จันทรัตน์ อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนแจ้งวิทยา จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631011371 ฐิติมา คงชนะ อาจารย์ ดร.ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631011377 นภัสกร เทพโซ๊ะ อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631011380 นารีรัตน์ ศุภลักษณ์ อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนสตูลศานติศึกษา  ใบสมัคร
631011381 นูรฮาซีฟะห์ มีนา ดร. ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนสตูลศานติศึกษา  ใบสมัคร
632021117 ชนวีร์ วนสุวานิช อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์  Bizpotential 
632021124 นัฐริชา รามสุต อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์  Bizpotential 
632021127 อนุพงศ์ วันแรก อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์  บริษัท คัสโตมิกซ์ จำกัด 
632021132 วีรพงศ์ สิทธิฤทธิ์ อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์  Synerry Corporation (Thailand) Co., Ltd. 
632021135 อนุพงศ์ วันแรก อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์  Customix Co., Ltd. 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th