ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 57/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56[57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
612041046 ขวัญจิรา ชูนุ้ย อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด 
612041047 เจนจิรา แสงมณีประดับ ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) 
612041048 ไชยณรงค์ สุวิสุทธิ์ อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท โชคสุขโภคภัณฑ์ จำกัด 
612041049 ณัฎฐาพร อาระยะวงค์ อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท ฟาร์เมชสไวน์บรีดเดอร์ จำกัด 
611011417 ชนม์ยืน จงสวัสดิ์ ผศ.ดร. คุณัชญ์ สมชนะกิจ  Nihongo Tokyo Center Co.,Ltd.  ใบสมัคร
612041055 นรีรัตน์ สังข์เนียม อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง   
612041057 นิตยา แก้วจาระนัย อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท ฟาร์เมชสไวน์บรีดเดอร์ จำกัด 
612041058 นูรฮาพีซา มะแซ อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  ฟาร์มไก่ไข่เกาะแต้ว 
612041059 บุณจิรา บัวเพชร อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  ฟาร์เมชสไวน์บรีดเดอร์ จำกัด 
612041060 บุศรากร บุญรอด อ.ดร.อาภร ส่งแสง  บริษัท ฟาร์มเมชภาคใต้ จำกัด 
612041064 รุ่งฉัตร บัวชุม อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด 
612041065 สมปรารถนา หนูชุ อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัทโชคสุขโภคภัณฑ์ จำกัด 
612041066 อภิชญา ว่องสกุล ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี  ฟาร์มเมชภาคใต้ จำกัด 
611011178 สุนิษา น้อยหล่อ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง  ใบสมัคร
611011186 อุมาพร รักษาจิตร ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง  ใบสมัคร
611071146 ฉัตรนงรักษ์ หนูเสมียน ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ที่ทำการไปรษณีย์เก้าเส้ง  ใบสมัคร
611071159 ณัฐมล ขุนหมาด ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จำกัด  ใบสมัคร
611011004 กัญญาณัฐ เอียดแก้ว อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท สาระดี จำกัด  ใบสมัคร
611011013 คารีต้า เหล็มเส็น อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท สาระดี จำกัด  ใบสมัคร
611011025 ภัทรวรินทร์ ทองสงค์ อ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
611011541 สุพิณญา พันสกุล ผศ.มูหำหมัด สาเเลบิง  โรงเรียนสตูลวิทยา  ใบสมัคร
611011548 อารีนา ม้องพร้า ผศ. มูหำหมัด สาเเลบิง  Bandhaya Speed Boat  ใบสมัคร
611071197 มารีน่า ศรีบุญคง อ.ณลักขณา คิดเหมาะ  บริษัท 11วงจร เทรดดิ้ง แอนด์ โคลด์ สตอเรจ จำกัด(สำนักงานใหญ่)  ใบสมัคร
611011043 อิทธิพัทธ์ เอียดแก้ว อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะแพทยศาสตร์ )   ใบสมัคร
611071235 อรภิญญา ภัชรธีระพงธ์ อ.ดร.ณลักขณา คิดเหมาะ  บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนนครนอก  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th