ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 57/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56[57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
621071177 สริญญา ปานทอง อาจารย์ประจักษ์ เฉิดโฉม  บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนนครนอก  ใบสมัคร
622051087 สุวรรณี ผุดสุวรรณ รศ.ดร. โสมศิริ เดชารัตน์  บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ใบสมัคร
622121028 วริศรา เกษมุล ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์  บริษัท สยามฟรุ๊ตการ์เด้น จำกัด 
621011086 วงศกร สุภาพบุรุษ อ.ดร. อภิรดี จิโรภาส  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
622041107 วรินทร์ธร ภิรมย์รักษ์ อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท ฟาร์มเมช จํากัด สาขาเพชรบุรี 
622041108 ฮานาฟี ยา อาจารย์ ดร. อาภรณ์ ส่งแสง  ฟาร์มแม่ขรี 
611011429 เดชาวัต หลีกุล ผศ.ดร. คุณัชญ์ สมชนะกิจ   Nikko Bangkok  ใบสมัคร
621011046 สหรัถ นิลโมทย์ ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)   ใบสมัคร
621011415 นิลยา ศิริพัฒน์ ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ใบสมัคร
621011458 นูรียา แวดือราแม อ.ปิยธิดา คงวิมล  สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา  ใบสมัคร
621011001 จารุวรรณ บุญศักดิ์ ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท บอร์น แอนด์ แอสโซซิเอทด์ จำกัด  ใบสมัคร
621011002 ชนัดดา สิริพงษ์ ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท บอร์น แอนด์ แอสโซซิเอทด์ จำกัด  ใบสมัคร
621011010 เพ็ญสิริ เอกพัฒนกุล ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
621011014 ศศิวิมล ห่อเพ็ชร์ อ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์   บริษัท บิ๊กทีม จำกัด   ใบสมัคร
621011025 จิรศักดิ์ แก้วหวังกูล อาจารย์ ลัดดา ประสาร  บริษัท สยามสปอร์ต ซินติเคท จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
196990034 ฮานาฟี ยา อาจารย์ ดร. อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท เบทาโกร จำกัด 
621011032 ณัฐพล ทองย้อย ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท บอร์น แอนด์ แอสโซซิเอทด์ จำกัด  ใบสมัคร
621071197 อารีรัตน์ ชายทองแก้ว ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  ใบสมัคร
621011670 สุดารัตน์ จิตภักดี ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท บิ๊กทีม จำกัด  ใบสมัคร
622041100 เตาฟิก อาแว อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  ชุนเซ็งฟาร์ม 
621071403 นวมล จันทร์อินทร์ ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์  ธนาคารออมสินภาค18  ใบสมัคร
621071419 ศิริวรรณ ประเสริฐ อ.บุษกร ถาวรประสิทะิ์  ธนาคารออมสิน ภาค18  ใบสมัคร
621011141 ณัฐธิดา พลั่วบุตร อาจารย์ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  เทศบาลเมืองปัตตานี  ใบสมัคร
621011428 กฤติน นุราช ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ใบสมัคร
621011179 สขิลา เปกะมล อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th