ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 64/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63[64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
621071137 ประภาวรรณ มากมูล ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
621011493 นนทพร ตรีรัตนธำรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มูหำหมัด สะแลบิง  Universiti Malaysia Perlis  ใบสมัคร
621011512 ณัฐพงษ์ นกนวน ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูหำหมัด สาแลบิง  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล  ใบสมัคร
621011059 ธิดารัตน์ เพชรสนั่น อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง   ใบสมัคร
621071513 กมลฉัตร ชูขาวศรี ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์  ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, เมอร์ลิน บีช  ใบสมัคร
621011623 ธีรภัทร หึงษาชู อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  Pimalai Resort and Spa  ใบสมัคร
601011382 กษิดิ์เดช นิวาศะบุตร ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  ตม.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่  ใบสมัคร
611011546 อาทิตยา บังหมัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูหำหมัด สาแลบิง  โรงเรียนบ้านไสขรบ 
621071100 กันต์สินี อภิพัธน์โภคิน ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ไทยไลอ้อนแอร์ หาดใหญ่  ใบสมัคร
622021120 ธีรพงษ์ เพ็ชรักษ์ อ. อาจารี นาโค  บริษัท ไอที เทคโนคอม จำกัด  ใบสมัคร
621071361 จักรินทร์ หมวดเพ็ชร อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน)  ใบสมัคร
622021122 พัฒน์ธนดล ผิวงาม อ.อาจารี นาโค  บริษัท คอร์เซล เทคโนโลยี จำกัด  ใบสมัคร
621071107 จุฑามาศ สมนวล ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี   บริษัท ทองมณี อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด  ใบสมัคร
622021124 ยาซีน ชัยเภท อ.อาจารี นาโค  บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด  ใบสมัคร
622021125 โยธิน วุฒิสังข์ อาจารี นาโค  บริษัทบิซโพเทนเชียลจำกัด  ใบสมัคร
622021126 รอมฎอน ดาหมาด อ.อาจารี นาโค  บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด  ใบสมัคร
621071111 ชุติภัทร ณ พัทลุง ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ใบสมัคร
621011464 พรลภัส พะมณี อาจารย์ปิยะธิดา คงวิมล  บริษัท ไทยสไมล์แอร์เวย์ จำกัด   ใบสมัคร
622021129 สิทธิเดช แก้วระวัง อ.อาจารี นาโค  บริษัท เชดโด้ เทคโนโลยี จำกัด  ใบสมัคร
621071114 บุษบา รักนุ้ย ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท คิมคอม อิมพอร์ทเอ็กพอร์ท จำกัด  ใบสมัคร
621071122 ธัญญลักษณ์ ศรีสุวรรณ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
621071124 ธีรกานต์ ถมยา ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี   บริษัท อดิสร สงขลา จำกัด  ใบสมัคร
621071125 ธีระษา ทองชู ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด  ใบสมัคร
621071130 นันธิฎา เหร็มนุ้ย ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัทซีอาร์หาดใหญ่(ประเทศไทย)จำกัด  ใบสมัคร
601011739 อินวิเชียร สมขวัญ ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  Mookda spa kathu  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th