ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 87/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86[87] 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
611011489 ซุรอยญ่า จอมสุริยะ อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์  ใบสมัคร
611011492 ฐานิญา วิจิตรโสภา อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  ที่ว่าการอำเภอนาโยง (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอนาโยง) 
611011497 ทิฆัมพร รุยัน อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  สำนักงานเทศบาลตำบลป่าบอน  ใบสมัคร
611011507 พิสินี ศรีษะน้อย อาจาย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)  ใบสมัคร
611011516 สุชัญญา บิลแสะ อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)  ใบสมัคร
611011477 กรองมาลิน บุญชัย อาจารย์ปิยธดา คงวิมล  โรงเรียนวิเชียรชม  ใบสมัคร
611011501 นุชจิรา ตนยะแหล๊ะ อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนวิเชียรชม  ใบสมัคร
612021032 ศิวัช เดชเชียร อาจารย์ ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
612051212 ต่วนบัลกิซ มุสตาฟา อาจารย์ ดร.ธิติมา ณ สงขลา  บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด 
612051247 อริสรา เล๊าะ อาจารย์ ดร.ธิติมา ณ สงขลา  บริษัท ดีเอชแอล ซับพลายเชน (ประเทศไทย)จำกัด 
612051229 รุสนานี โต๊ะโอะ อาจารย์ ดร.ธิดิมา ณ สงขลา  บริษัท มาสเตอร์ พาราวู้ด จำกัด (สาขาสำนักงานใหญ่)  ใบสมัคร
612051230 ลิญานา แวดอเลาะ อาจารย์ ดร.ธิติมา ณ สงขลา  บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่ง พาราวู้ด จำกัด  ใบสมัคร
612051249 อัจจิมา หมัดอาดัม อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทองสุข  บริษัท ศรีตรังโกรฟ (ประเทศไทย) จำกัด  ใบสมัคร
612051250 อากาเซีย ยะหลี ดร.วันเพ็ญ ทองสุข  บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด  ใบสมัคร
612051228 รอมีน้า ดีซา อาจารย์ ดร.ธิติมา ณ สงขลา  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครภาคพื้นที 5 ชั้น 8 ในบริเวณกระทรวงแรงงาน   ใบสมัคร
612051240 สารีนา ขวัญทอง อาจารย์ ดร. สุปานดี มณีโลกย์  experteam co. ltd  ใบสมัคร
612051248 อะรีนา หมัดอาด้ำ อ.ดร.ธิติมา ณ สงขลา  experteam co. ltd  ใบสมัคร
612051252 อานีฝา กะกา อาจารย์ ดร.ธิติมา ณ สงขลา  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 อาคารสำนักงานประกันสังคม ชั้น 8  ใบสมัคร
611011149 พิชญ์สินี แสงสวัสดิ์ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  ศูนย์จัดหางานจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่  ใบสมัคร
611011162 วรนิษฐา ยามาเจริญ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา(อาการสรรพากรหลังเก่าชั้น2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา)  ใบสมัคร
612051244 สุรัยดา มะมิง อาจารย์ ดร.สุปานดี มณีโลกย์  บริษัท ซีเวลท์โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด 
612051260 อัยเซาะห์ เจะมะ อาจารย์ ดร.สุปานดี มณีโลกย์   บริษัท ซี เวลท์ โฟเซ่น ฟู้ด จำกัด  
611011588 ณัฐมน แสงสงเคราะห์ อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ใบสมัคร
611011643 วิรัญญา วงศ์ปาน ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ใบสมัคร
611011646 ศานต์ฤทัย ละอองมณี ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th