โครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ
Thaksin University Cooperative Education Project
สมัครลงทะเบียนโครงการสหกิจศึกษา


* คำแนะนำก่อนสมัครลงทะเบียน
นิสิตต้องอ่านให้ละเอียดและตรวจสอบก่อนการบันทึก หากผิดพลาดแจ้งแก้ไขที่่สนง.สหกิจศึกษาเท่านั้น
 
ค้นหา
ลงทะเบียน


 


ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th