ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 1/199    
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
612041022 กุลณัฐ เพชรคง ศรัณญภัส รักศีล  สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 
612041029 นิรมล อนันต์ อาจารย์ศรัณญภัส รักศีล   สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 
612041031 บารือกิซ ดือเร๊ะ อาจารย์ศรัณญภัส รักศีล  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา 
612041034 พันธกานต์ มะลิผล เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน  สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ 
612041041 สุปวีณ์ ชูเศษ อ.ศรัณญภัส รักศีล  สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 
612041043 อามีน๊ะ บังคม อ.ศรัณญภัส รักศีล  สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 
612051226 มัณฑิรา แก้วมุสิก อาจารย์ ดร.ธิติมา ณ สงขลา   บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด โรงงานแปรรูปไก่พัทลุง 
611011482 เกียรติศักดิ์ ชุมถาวร อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร (ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร) 
611011506 พรรณทิราภรณ์ อินทร์พรหม อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 
611011493 ฐิติมา จันทร์มุนี อ.ปิยธิดา คงวิมล  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 
611011511 ชวพร วรินทรเวช อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล   โรงเรียนทุ่งสง 
611011519 อรนลิน คงปะทิว อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร (ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร) 
611011628 มุสลิม เจะดอเลาะ อาจารย์ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  อาคีเราะห์ ลีเป๊ะ รีสอร์ท 
611011521 อารอฟาน ดือราแม อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 
611011490 ญาณัจฉรา พรหมจุ้ย อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 
611011503 ปฏิมากร จันทร์คง อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 
611011513 รัตยา ไชยชนะ อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนวิเชียรชม 
611011517 สุนันทา บัวเพ็ชร์ อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนบ้านนาปรัง 
611011478 กัญจนพร หนูประสงค์ อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนบ้านประกอบ 
611011483 แก้วเก้า เอียดรอด อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  ที่ว่าการอำเภอนาโยง (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอนาโยง)  
611011489 ซุรอยญ่า จอมสุริยะ อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ 
611011492 ฐานิญา วิจิตรโสภา อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  ที่ว่าการอำเภอนาโยง (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอนาโยง) 
611011497 ทิฆัมพร รุยัน อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  สำนักงานเทศบาลตำบลป่าบอน 
611011507 พิสินี ศรีษะน้อย อาจาย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 
611011516 สุชัญญา บิลแสะ อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th