ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 1/244    
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
631011483 พิมพ์วรีย์ ศรีวุ่น อาจารย์ ดร.ศุภานัน พรหมมาก   
631011487 ภัณฑิรา หนูเล็ก อาจารย์ ดร.ศุภานัน พรหมมาก   
631011413 กชวรรณ ช่วยสถิตย์ ดร.ศุภานัน พรหมมาก  สถานีตำรวจท่องเที่ยวหาดใหญ่ 
631011416 กองกาญจน์ ปิลกะพันธ์ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก   สถานีตำรวจท่องเที่ยวหาดใหญ่ 
631011440 ณัฐพร บัวศรีแก้ว ดร.ศุภานัน พรหมมาก  สถานีตำรวจท่องเที่ยวหาดใหญ่ 
631011470 ปรีดิ์ญากุล แสงจันทร์ ดร. ศุภานันท์ พรหมมาก   บริษัทไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด สาขาท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
631011478 พรรณ์ณิภา ปัญสุภารักษ์ ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์   
631011492 มัลลิกา เมฆมูสิก ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์   
631011496 รวิพล หาญแกล้ว อาจารย์ ดร. แบร์ พิตต์พันธุ์   
631011422 จิราวดี ชูทองคำ อ.ดร.ศุภานันท์ พรหมมาก   
631011446 ทัศเทพ รักไหม อาจารย์ ดร. ศุภานัน พรหมมาก  Phuket Marriot Resort & Spa Merlin Beach 
631011450 ธีรเทพ ชัยวิริยะกิจ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach 
631011452 นัจมีย์ จิตต์จำนงค์ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก   
631011467 ปนัดดา โหดสุป ดร. ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด สาขาท่าอาอาศยานหาดใหญ่ 
181990038 นิสรีน แข็งแรง อ.จารุมาศ เสน่หา  CP ALL 
631011491 มรรษนนท์ โชติกรณ์ อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์   
631071186 กนกพร เต็มสงสัย อ.จารุมาศ เสน่หา  Do home 
631071209 นิสรีน แข็งแรง อ.จารุมาศ เสน่หา  CP ALL 
621011640 กนกวรรณ มาตรศรี ดร. แบร์ พิตต์พันธุ์  Banyan Tree Kuala Lumpur 
621011643 กิ่งกาญจน์ โสภณ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  Banyan Tree Kuala Lumpur 
621011650 ฐิติพร สุขทับ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  Banyan Tree Kuala Lumpur 
621011663 อรพินท์ โรหิโตปการ อ. ดร.ศุภานัน พรหมมาก  Banyan Tree Kuala Lumpur 
631011623 อัญธิดา สาเร๊าะ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  Al Meroz Hotel 
631011610 กิตติพัศ หงษ์ทอง ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สุราษฎร์ธานี 
631011419 กัญญารัตน์ ข้อบุตร ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  บริษัท ท่าอากาศยานจำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานภูเก็ต 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th