ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ

 
ข่าวประชาสัมพันธ
 
รายชื่อสถานประกอบการในเครือข่ายสหกิจศึกษา
 
รายชื่อสถานประกอบการเครือข่ายประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2551-2552
 
บทบาทและหน้าที่ของนิสิตสหกิจศึกษา
 
บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
 
บทบาทและหน้าที่ของสถานประกอบการ
 
รายการที่นิสิตต้องปฏิบัติหลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา
 
ประกาศสำหรับนิสิต,อาจารย์ และสถานประกอบการ
 
 

หน้า 1/1     [1]

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th