ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 1/284    
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
631011646 วรรณนิษา ทับอาษา  
621011654 นิสริน สุกิจจานันท์ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  พูลแมน อาคาเดีย ในทอน ภูเก็ต 
641071222 กนกกาญจน์ ทองประดับ อ.จารุมาศ เสน่หา  สนามบินนานาชาติ หาดใหญ่ 
641071223 กรกนก ไชยภักดี อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท สไตรค์ ฟอร์มจำกัด (สำนักงานใหญ่) 
641071225 กัลธิตา ติงสุวาทิตย์ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 
641071226 กาจภณ อุทิศธรรม อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด 
641071227 กุลธิดา รัตนวงศ์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท กู๊ดดีล เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 
641071228 เกรียงศักดิ์ เทพเสนา อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 
641071229 ขวัญกมล ชีพเจริญรัตน์ อ.จารุมาศ เสน่หา  ลากูน่า บันยันทรี จำกัด 
641071230 ชิษณุพงศ์ หิรัญกิจรังษี จารุมาศ เสน่หา   Asphere Innovations Public Company Limited 
641071231 ซอและ หามะ อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
641071232 ซันวาณี อีซอ อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท Nunuh international (จำกัด)  
641071233 ซูไรดา แวดือราแม อ.จารุมาศ เสน่หา  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขายะลา2 
641071234 ณัฐนรี ชัยเพ็ชร์ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  ธนาคารออมสินภาค 18 
641071235 ณิชาธร จิตระพันธุ์ ิอ.จารุมาศ เสน่หา  สนามบินนานาชาติ หาดใหญ่ 
641071239 ธนดล จุฬามณีรัตน์ อ.จารุมาศ เสน่หา  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานราธิวาส 
641071240 ธนภัทร แสนชื่นสกุล อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) 
641071241 ธนวรรณ ดิสระ อ.จารุมาศ เสน่หา  Fest Engineering and Services 
641071242 ธนัชพร ดำจุ้ย อ.จารุมาศ เสน่หา  ธนาคารออมสิน (สาขาตะโหมด) 
641071243 ธนิสร ทองแพง อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัทห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเฟสติวัล จำกัด 
641071245 ธัญพิศิษฏ์ ศรีจำนอง อ.จารุมาศ เสน่หา  BETAGRO 
641071246 ธีรภัทร พรหมมาศ อ.จารุมาศ เสน่หา  ศูนย์บริการBMW สาขาหาดใหญ่ 
641071247 นครินทร์ รักขาว อ.จารุมาศ เสน่หา  เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 
641071248 นัทธมน นามวงษ์ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 
641071249 นันทิพร แซ่ฮู้ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th