ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 10/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9[10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
631071255 ณัฐนารี จันทร์สว่าง อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ดูโฮม จำกัด(มหาชน)  ใบสมัคร
631071278 พิมพ์วิมล เขียวเรือง อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  Sunwing Kamala Beach   ใบสมัคร
631071298 ศิริวรรณ ทองแก้ว อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ดูโฮม จำกัด(มหาชน)  ใบสมัคร
631071358 ฮาดีษ บินนุ้ย ดร. สุธี โง้วสิริ  เทสโก้ โลตัสหาดใหญ่ 2  ใบสมัคร
631071246 กุลนิษฐ์ รักษเพ็ชร อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ชีต้าร์-พีเทรีส จอยท์เวนเจอร์ จำกัด  ใบสมัคร
631071249 ชนัญชิดา สรรพพันธ์ ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารออมสิน สาขาโลตัลสงขลา  ใบสมัคร
631071261 ธรรมธัช นะมาเส อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
631071296 ศิริพร พิมอุบล อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  อินเตอร์ คอนเทนเนอร์ เดโป จำกัด  ใบสมัคร
631071304 อภัสรา อ้นทอง อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  บริษัท เซาเทอร์นมอเตอร์เซลล์ จำกัด  ใบสมัคร
631071315 กฤษฎา ทองคำ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์  Sunwing Kamala Beach, Phuket  ใบสมัคร
632121050 บัณฑิต บุญมา รองศาสตราจารย์ ดร.พณัฐ กิตติพัฒน์บวร  บริษัทสยามฟรุ๊ตการ์เด้น จำกัด 
632121052 ปวีณ์นุช สมวงษ์ รศ.ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร  โรงงานสยามฟรุ๊ตการ์เด้น  
632121064 สราพร ชุมมี รองศาสตราจารย์ ดร.พนัฐ กิตติพัฒนบวร  บริษัทสยามฟรุ๊ตการ์เด้น จำกัด 
632091032 พงศกร อานนท์ อ.ดร. ศุภชัย สัตยานุรักษ์  บริษัท เอ็น.ซี.อาร์ รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด 
631087027 ยุภาวัน เจริญศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลปกครองสงขลา  ใบสมัคร
631071295 ศิประภา ทองปรอน อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ชีต้าร์-พีเทรีส จอยเวนเจอร์ จำกัด  ใบสมัคร
631081287 แวคอลิต กามา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
632081045 เปรมฤดี ผลาหล ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์  กองคดีอาญา-สำนักงานกฎหมายคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ใบสมัคร
631087020 ปิยะชัย ชำนาญกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานทนายความธีระพล โภชนุกูล  ใบสมัคร
631087022 พิทยาภรณ์ หนูเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานอัยการสูงสุด  ใบสมัคร
631087040 ฐิติมา สุขเกษม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต   ใบสมัคร
631087041 ณัฏฐณิชา อะโข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631087047 พงศ์ภัค กรรณมรกต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี  ใบสมัคร
631087051 ภูริวัฒน์พงษ์ จันทร์จะนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานทนายความ ธีระพล โภชนุกูล  ใบสมัคร
632081107 รุสนา ยะมะลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์  ศาลจังยะลา  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th