ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 102/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101[102] 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
601011121 ปิ่นตะวัน แกล้วทนงค์ ดร.นวิทย์ เอมเอก  สำนักงานจัดหางาน  ใบสมัคร
601011122 ปิ่นประภา เมฆรัตน์ อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก  มณฑลทหารบกที่ 42 (ค่ายเสนาณรงค์)  ใบสมัคร
601011124 เปมิกา ขาวสุด อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก  บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   ใบสมัคร
601011125 พงศกร ดำหมี อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก  บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด  ใบสมัคร
602021046 ณัฐธิชา สิทธิชัย ผศ.ดร.วรากรณ์ วิศพันธ์  บริษัท ธนาปาล์ม โปรดักส์ จำกัด 
601011128 พัชรีภรณ์ ไชยศรีจันทร์ ดร.นวิทย์ เอมเอก  โรงพยาบาลปัตตานี  ใบสมัคร
601081273 เรือนอรุณ ศิริพรประสิทธิ์ อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานกฎหมายธีรพงศ์ ดนสวี ทนายความ  ใบสมัคร
601011130 พิชญ์นรี จินตนปัญญา อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
601011139 วรรณกร มาณะการณ์ อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก   บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด  ใบสมัคร
601011395 ณัฐพร ทองมี อ.ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น  บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด  ใบสมัคร
601011140 วรากร เกิดลำเจียก อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก  โรบินสัน นครศรีธรรมราช บ.ซีอาร์ นครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
601011143 วาเลน อิ้วเส้ง อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก  บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด (กลุ่มบริษัทไอกะโคเกียวญี่ปุ่น)  ใบสมัคร
601011147 สราวุฒิ กองพรม อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก  มณฑลทหารบกที่ 42 (ค่ายเสนาณรงค์)  ใบสมัคร
601011148 สาธิดา บิลละหีม อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
601071311 สุภกิณห์ สุวรรณโณ อ.ดร.สุธี โง้วสิริ  บริษัท แมน เอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด  ใบสมัคร
601011151 สุภาวรรณ์ ชูแก้ว อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก  บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
601071313 เสฏฐวุฒิ บุญวิสูตร อ.ดร.สุธี โง้วสิริ  บริษัท อากิแบม ออยล์ จำกัด  ใบสมัคร
601071316 อนุชา มะสมัน อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ชาญรวมช่าง จำกัด  ใบสมัคร
601011156 อรวรา จิตตระกูล อาจารย์​ ดร.​นวิทย์​ เอมเอก  บริษัท​ เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่ง​ พาราวู้ด​ จำกัด  ใบสมัคร
601071317 อวิชฎา กุกุรัตน์ อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ซีพีออล จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
601011157 อัฟนาน ยาซิ อาจารย์.ดร. นวิทย์ เอมเอก  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
601071318 อาทิตยา อินทรักษ์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี   ใบสมัคร
601011159 อุษณากร บุญรัตน์ อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก  บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด  ใบสมัคร
601011160 ลลินีย์ มะถาวร อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก  บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด  ใบสมัคร
601011672 กมลชนก ภูแสนศรี อ. ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  สถานีรถไฟหาดใหญ่ 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th