ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 102/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101[102] 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
611011037 อภิสิทธิ์ สีสอาด ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611071202 รุ่งนภา ถิระทัน อ.ดร.ณลักขณา คิดเหมาะ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรทโอเรียนเต็ลเทรดดิ้ง จำกัด สำนักงานใหญ่  ใบสมัคร
611011042 อารียา ศรีไพรสนธิ์ อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  สถานีวิทยุ อสมท หลังสวน FM 104.75 MHz.  ใบสมัคร
611011600 นราวรรณ ขาวบุตร ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐสิริ  อนัญญา หลีเป๊ะ รีสอร์ท (Ananya Lipe Resort)  ใบสมัคร
611071250 กรนิสา เบ็นหมาน อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  ไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต  ใบสมัคร
612021014 ธีรานันท์ ทองบ่อ อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
612021022 ปิยวรรณ เอกชะนะ อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  โรงเรียนบ้านตาขุน 
612021036 สุธิดา จันคงช่วย อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
611011128 ชยพัทธ์ หัวหิน ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง  ใบสมัคร
611011138 นพณัฐ นวลสกุล ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต2  ใบสมัคร
611071311 ภัทรวดี คงจุ้ย อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) NT สาขาสงขลา 1  ใบสมัคร
611071324 โยษิตา สุขโน อ.จารุมาศ เสน่หา  เลิศรสลูกชิ้น  ใบสมัคร
611071336 ศิริพร หล่อกุ้น อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ชาญ แลนด์ กรุ๊ป จำกัด  ใบสมัคร
611071347 อนัญญา หงษ์ทอง อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  สงขลาโฟกัส  ใบสมัคร
611071388 ธนัชพร พลัดเจริญ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด  ใบสมัคร
611071140 จันทร์ทิพย์ คงช่วย ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  สำนักงานบริการลูกค้า กสท สงขลา  ใบสมัคร
611071151 ชลธิชา เจริญฤทธิ์ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  สำนักงานบริการลูกค้า กสท สงขลา  ใบสมัคร
611071161 ดานิล มามะ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  Uniwise offshore company limited 
611071163 ตรีวราภรณ์ สุขขวด ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  Uniwise offshore company limited 
601011435 สุธาสินี ศรีธัญญแก้ว ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  โรงแรมเดอะการ์เด้น 304  ใบสมัคร
611011593 ธนัชพร รัตนพันธ์ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Bloomsbury International School Hatyai   ใบสมัคร
611011599 นภสร จิตราวุธ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
611011608 บิลมิสสลา เบ็ญสลามัน อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ   บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด  ใบสมัคร
611011353 นัจญมี เหมรา ดร.สุธาสินี พรมแดน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ใบสมัคร
611011609 บิสมิลลา อิตัน ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th