ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 105/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104[105] 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
611011144 ปรารถนา แสงสร ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส  ใบสมัคร
611071305 ปิยธิดา แก้วขาว อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) สาขาควนขนุน  ใบสมัคร
611011145 ปริยฉัตร สุทธิ์หนู ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  ด่านศุลกากร  ใบสมัคร
611011152 ภคนันท์ พานิชกุล ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาตรัง  ใบสมัคร
611011157 โรสนา หัสตำ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611071329 วัชรพล ตั้งกิจวรกุล จารุมาศ สเน่หา  บริษัท วีทูเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ใบสมัคร
611071330 วาริพินทุ์ จันทร์หงษ์ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต สาขาหาดใหญ่  ใบสมัคร
611011172 สาธิตา ศิริรัตน์ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัทแกร็บประเทศไทย จำกัด สาขาหาดใหญ่  ใบสมัคร
611011179 สุรัสวดี ด้วงช่วย ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  ใบสมัคร
611071341 สุทธิดา บุญสร อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด  ใบสมัคร
611011472 อารดา คงศรีทอง ผศ.ดร.คุนัชญ์ สมชนะกิจ  ห้างหุ้นส่วนจำกัดโกศลทัวร์  ใบสมัคร
611071489 ณัฐธิชา อมรเวช ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์   บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) สาขาสุราษฎร์ธานี 
611071252 กฤติยาภรณ์ ทะนวนรัมย์ อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
611071260 ชยธร จีระวงค์พานิช อ.จารุมาศ เสน่หา  กรุงเทพประกันชีวิต สาขาหาดใหญ่ 
612021024 เพ็ญนภา ขรัวทองเขียว อาจารย์ ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
611011622 พิมพ์ชนก ยีเส็น ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6  ใบสมัคร
611011141 บุชรอ เหมโคกน้อย ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัทผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด  ใบสมัคร
611011159 ลินดา มะหงู ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัทผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด  ใบสมัคร
611011164 วิภาดา จงจิตร ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่  ใบสมัคร
611011185 อาลิสา ยูโซ๊ะ ผศ.ดร. ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา  ใบสมัคร
611011444 พชรพรรณ จำนงค์เลิศ ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611011460 ศศิวิมล มาระตา ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  Nihongo Tokyo Center Co.,Ltd.  ใบสมัคร
611011467 อภิชญา คงทน ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  โรงเรียนมหาวชิราวุธ  ใบสมัคร
611071464 กัญญาณิศา จีนโดน ผศ.บุษกร ถาวรประสืทธิ์  บริษัท หลักทรัพย์ เมย์เเบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) สาขาสุราษฏ์ธานี 
611071482 ชรัญญา กาญจนคลอด ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขานครศรีธรรมราช  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th