ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 106/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105[106] 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
602041144 สุธาศินี ทองพันธ์ อ.ดร. อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท ฟาร์มเมชแฮทเชอรี่ จำกัด 
602041102 กมลวัลย์ สังข์สุวรรณ อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัทฟาร์มเมชสไวน์บรีดเดอร์. (ภาคใต้ค้าสัตว์) 
602041103 กฤติน อนะสุวรรณ์ อ.ดร. อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท ฟาร์มเมชสไวน์บรีดเดอร์  
602041109 จุฑามาศ จบสองชั้น อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) 
602041126 พิชญาภา สาระเจริญ อ.ดร.อาภร ส่งแสง  บริษัท ฟาร์มเมชสไวน์บรีดเดอร์ 
602041135 วิลาวัณย์ พรหมเจียม อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด 
602041140 สรัญญา ทองมี อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (๑๙๗๓) จำกัด 
602041154 อารยา ปานคง อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) 
591011332 วิทัญญู ภูผาสุข อาจารย์ดร.สุธาสินี พรมแดน  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
611073241 หทัยภัทร กัญจนชุมาบุรพ อ.สุธี   ธ.ก.ส. สาขาหาดใหญ๋ รหัส 0034 
611073210 นูรีฮัน ซือแม อ.ดร.อภินันท์ เอื้ออังกูร  บริษัท พรนภัส เทรดดิ้ง จำกัด 
601011573 บรรณวัชร อนันตพันธ์ ดร.ทวีศักดื์ อนันต์เศรษฐศิริ  บริษัท ซีอีเอส. เอ็นจิเนียริ่ง เเอนด์ เมนเทนเเนนซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด  ใบสมัคร
601011303 ภาสินี วีรเดชะ อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  อันดามัน ลันตา รีสอร์ท  ใบสมัคร
601011291 ณัฐธิดา บุญช่วย อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  อันดามัน ลันตา รีสอร์ท  ใบสมัคร
601011351 ปวีณ์สุดา สุวรรรเดชา อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชนป  ใบสมัคร
601011357 พิชานันท์ ชิดเชื้อ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  ใบสมัคร
601011374 อภิชญา ชูขาว อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่  ใบสมัคร
601011331 อารีรัตน์ เจริญสุข อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
601011281 กนิษฐา ศรีเกตุ อาจารย์ดร.พนิดา เชาว์พาณิชเจริญ  สำนักงานตวรจคนเข้าเมือง กระบี่  ใบสมัคร
601011285 จงรัก เรื่องหิรัญ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่  ใบสมัคร
601011065 พิพักสร แก้วมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.วรุตม์ นาฑี  สำนักปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)  ใบสมัคร
601011601 มีรฟัตต์ สะเมาะ อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  บริษัท ธีสรัปท์ มีเดีย จำกัด สำนักงานใหญ่  ใบสมัคร
601011604 มูฮัมหมัดชารีฟ แซแน อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 6 สนามบินหาดใหญ่  ใบสมัคร
601011626 อัฟนาน แวกามา อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ   บริษัท ธีสรัปท์ มีเดีย จำกัด สำนักงานใหญ่   ใบสมัคร
601011629 อาเรียนา มะแซ อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ   บริษัท ธีสรัปท์ มีเดีย จำกัด สำนักงานใหญ่  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th