ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 106/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105[106] 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
611011583 ซารีฟ๊ะ หนิมา ดร.อ.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Aonang Princeville Villa Resort and Spa  ใบสมัคร
612051204 ซารีมา วิลามาศ ดร.สุปานดี มณีโลกย์  บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด  ใบสมัคร
612051217 นาวิณี เอียดตำ อ.สุธีร์ อินทร์รักษา  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย  ใบสมัคร
611071275 ณฐพร พรหมด้วง จารุมาศ เสน่หา  บริษัทแกร็บแท็กซี่ประเทศไทยจํากัด สาขาหาดใหญ่  ใบสมัคร
611071276 ณัฐชนก เลิศชัยพัฒนกุล จารุมาศ เสน่หา  บริษัทแกร็บแท็กซี่ประเทศไทยจํากัด สาขาหาดใหญ่  ใบสมัคร
611071277 ณัฐนัน หนูดำ อ.จารุมาศ เสน่หา  สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด  ใบสมัคร
611071285 ธนัชชา มาลีสุคนธ์ อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
611011137 ธันยาภรณ์ ศรีรัตน์ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ใบสมัคร
611011148 พรทิพย์ คำรณ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611011150 พิวรรณพร จันทร์บัว ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานสัสดี จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611071313 ภานุวัฒน์ ไกรเทพ อ.จารุมาศ เสน่หา  สํานักงานบริการลูกค้า กสท สงขลา  ใบสมัคร
611011153 ภัทรวดี เทพศรี ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611011160 วนิชา เก้าเอี้ยน ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  ใบสมัคร
611011169 ศิรนันท์ ไกรสุวรรณ ผศ.ดร. ธีรพร ทองขะโชค  สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11  ใบสมัคร
611011170 ศิรัณญา หูเขียว ผส.ดร ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานจัดหางาน จังหวัดตรัง  ใบสมัคร
611011174 ชณัฐชยา สุขสุวรรณ์ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611011175 สุทธิราช ศรีคงแก้ว ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611071342 สุปราณี ปะดุกา อ.จารุมาศ เสน่หา  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด  ใบสมัคร
611011182 อทิตติยา เกิดสุข ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  ใบสมัคร
611071352 อับดุลรอฟัต อับดลเล๊าะ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด สาขาจะนะ  ใบสมัคร
611011465 สารัช สวัสดิวงค์ ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  Siam Chuyo Co.,Ltd. นิคมอุตสาหกรรม WHA อีสเทิร์นซีบอร์ด  ใบสมัคร
612051198 จารุวรรณ ไชยสุวรรณ อ.ดร.สุภาพร เมฆสวี   บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด  ใบสมัคร
611011594 ธนาวัลย์ หลังจิ อาจารย์ ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6   ใบสมัคร
611071284 ติยาภรณ์ สง่า อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาสงขลา  ใบสมัคร
611071356 อารียะ แหล่ขวัญ อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัทสุราษฎร์ธานีฮอนด้าออโตโมบิลจำกัด   ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th