ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 107/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106[107] 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
581011438 ณฐกมล ปรีชาวุฒิเดช อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  บริษัท ไทยไลอ้อนแอร์ เมนทารี่ จำกัด   ใบสมัคร
601011287 ชญาสุ์พิชญ์ ไพรัมย์ อ.ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมบันดาหยารีสอร์ท จังหวัดสตูล  ใบสมัคร
601011290 ณัฐกานต์ สุขเนี่ยว อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมบียัวร์โฮม โฮเต็ล ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  ใบสมัคร
601011292 ณัฐธิดา เวชศาสตร์ ภาษาจีน  โรงแรมบันดาหยารีสอร์ท จังหวัดสตูล  ใบสมัคร
601011302 ปียาทิพย์ไพลิน ปานเจี้ยง อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา  ใบสมัคร
601011305 เมธาพร รัตนโสภา อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมบียัวร์โฮม โฮเต็ล ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  ใบสมัคร
601011596 ฟารฮัน หวันละเต๊ะ อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่  ใบสมัคร
601011304 มุกสุดา แสงเพชร อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา  ใบสมัคร
601011333 กัญญารัตน์ เล่าส้ม อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานเชียงใหม่  ใบสมัคร
601011611 ศศิกานต์ ทองฉิม อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต  ใบสมัคร
601011624 อังควิภา สามทอง อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ   ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต  ใบสมัคร
601011282 กัญญาดา สกูลเด็น ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
601011284 กัลยาณี คำแป้น อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  บริษัท เฉวียน ซิ่ง ห่าย หยาง จำกัด  ใบสมัคร
601011289 ชรินรัตน์ เขียดแหละ อาจารย์.ดร.สุธาสินี พรมแดน  บริษัท เฉวียน ซิ่ง ห่าย หยาง จำกัด  ใบสมัคร
601011299 ประกายวรรณ ทองขำดี อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง  ใบสมัคร
601011306 รัตน์ตะวัน โกมลตรี อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บจก. สตาร์โฮมบีช รีสอร์ท จำกัด  ใบสมัคร
601011313 สายธาร ช่วยเมือง อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ท่าอากาศยานตรัง  ใบสมัคร
601011314 สิทธิชัย พละไชย อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โอเชียน มาเนีย ภูเก็ต  ใบสมัคร
601011318 สุพจนีย์ ลิ้นหล่อ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท เอ็คซิส โกลบ จำกัด  ใบสมัคร
601011319 สุภัสสรา ตุ่นหนู อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บจก.สตาร์โฮมบีช รีสอร์ท จำกัด  ใบสมัคร
601011324 อภิสรา แซ่เลื่อง อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สถานีตำรวจท่องเที่ยวกระบี่  ใบสมัคร
601011359 พุธิตา กสิกูล ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ ซีพี จำกัด  ใบสมัคร
592041055 หทัยภัทร ทิพย์มาก ผศ.ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร  สหกรณ์โคนมพัทลุง 
602021082 ผริตา ขวัญอ่อน ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม   
592041033 อัษฎาวุธ โรจน์สุรางค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืช จังหวัดสงขลา 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th