ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 107/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106[107] 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
611011030 วริศรา จินดาผ่อง อ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท ซีอีโอ แฟคตอรี่ (ไทยแลนด์)  ใบสมัคร
611011560 กิตติภพ กองแก้ว อ.ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  The Lord Cadet 
611071261 ชลิดา ชัยภักดี อ.จารุมาศ เสน่หา  สหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ จำกัด  ใบสมัคร
611011125 จณิสตา เหาะหลำ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ไฮซ์ คิว แพค อินดัสตรี จำกัด  ใบสมัคร
611071296 บัณฑิตา กล้าขยัน อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
611071303 ปาณิศา แสงศรี อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
611071382 ณัฐมน นิยมกิจ อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกี้ยนเฮงวัสดุก่อสร้าง  ใบสมัคร
611071390 ธมลวรรณ โกสิทธิ์ อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  บริษัท เหล็กแสงเจริญ (2016) จำกัด  ใบสมัคร
611071439 สารีญา แสงวรรณลอย อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง 
611071266 ซอฟวัน อาแวหลง อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611071267 ซอรีฮ๊ะ ยันติง อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  โรงเรียนสุมิตรา  ใบสมัคร
611071281 ณัฐิดา ร่างสีคง อ.จารุมาศ เสน่หา  โรงเรียนปัญญะคุณ Punyakhun British School of Songkhla  ใบสมัคร
611011126 จุฬารัตน์ ทองหนู ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ใบสมัคร
611071289 นภานันท์ สุวรรณะ อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ดิอัพ (2009) จำกัด (สำนักงานใหญ่)  ใบสมัคร
611071293 นุริยา อาหรับ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11  ใบสมัคร
611011134 ธมลวรรณ กิจผลิต ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ซีอาร์นครศรีธรรมราช (ประเทศไทย) จำกัด (โรบินสันโอเชี่ยนสาขา 2)  ใบสมัคร
611011151 เพ็ญพิชชา คงนิ่ม ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน)  ใบสมัคร
611071319 มิลสิตา โต๊ะอิด อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาสะเดา  ใบสมัคร
611071322 เมริษา ศิริวรรณ อ.จารุมาศ เสน่หา  โรงเรียนปัญญะคุณ (Punyakhun British School of Songkhla)  ใบสมัคร
611011171 ศุภกานต์ จองอัครวรัญญู ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต2  ใบสมัคร
601011594 พิมพ์วิมล ดำชุม ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจศิริรุ่งเรือง คอนสตรัคชั่น  ใบสมัคร
611071435 ศิริพงศ์ อัศจันทร์ ดร.สุธี โง้ศิริ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสงขลา  ใบสมัคร
611071453 อภิญญา สะตียามู อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ที่ทำการไปรษณีย์ยะลา  ใบสมัคร
611011122 กัญญาณัฐ วงษ์บุญ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5  ใบสมัคร
611011130 โซเฟีย ดือเระ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  กองพันทหารราบที่1 กรมทหาราบที่5  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th