ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 111/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110[111] 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
592021249 พรศิริ บัวศรี อ.ดร. สุดสาคร สิงห์ทอง  กรมควบคุมมลพิษ 
591011350 จุฑามณี ศรีระสันต์ อาจารย์พจนา เดชสถิตย์  Le Vert Zao  
591011367 เนตรนภา ด้วนมี อาจารย์พจนา เดชสถิตย์  Le Vert Zao 
611073154 กรรณิการ์ สิทธิไชย อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท โตโยต้าสงขลา จำกัด (สาขาระโนด) 
591071125 จุฑามาศ พูนเพิ่ม อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท Amway หาดใหญ่ 
611077277 อารียา ทองดีเลิศ อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด 
591071199 สานิยา เกตุแก้วมรกต อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด  ใบสมัคร
591071200 สิทธิกร ยอดพิจิตร์ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  the Flora May Resort 
591011573 อมินตรา สิงห์ชู อ. อภิรดี สุภาพ   The Shell Sea Krabi 
591071222 อารียา หลำโส๊ะ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี   บริษัท พิธานพาณิชย์ 
591071117 กฤตภาส มีเย็น ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  7-Eleven สาขา ศึกคัก 
591071139 ธัญญากร ส่งเสริมสุข อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ไดอาน่า ซีนีเพล็กซ์ 
591071145 นรเศรษฐ์ ศรีมณี อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ 
591071164 พัชราพร นิลสุวรรณ์ อ.ดร วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัทซีพีออลล์ จำกัดมหาชน ในสายธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อ 7-Eleven 
591071169 เฟาซี เกษา ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  7-Eleven สาขาตลาดละงู 093000 
591071172 ภาณุวิชญ์ เจริญสุข อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  อีจีวี ไดอาน่า หาดใหญ่ 
591071174 มรุเดช สุทธิชัย อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 
591071179 รัตติยา บุญเพ็ญ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัทซีพีออลล์ จำกัดมหาชน ในสายธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven 
591071189 ศศินิภา ณ พัทลุง อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
591071191 ศิรินันท์ รัสมโน อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
591071213 อรพรรณ หนูสงค์ อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
591071217 อังคณา กรสุทธิ์กวิน อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารออมสิน สาขาวชิราสงขลา 
591011663 สุวรรณนีย์ กิตติวิศิษฏ์ อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
591071122 คณิศร เกิดทรัพย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  เทสโก้ โลตัส กระบี่ 
591071128 ชัชชน วรธรรม ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขาตรัง 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th