ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 111/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110[111] 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
611071398 นัสติญา คุ้มบ้าน อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต  ใบสมัคร
611071399 นาเดีย มะรานอ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบันนังสตา   ใบสมัคร
611071400 นิชธาวัลย์ โชติวัน อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัทเอวีพี (ประเทศไทย)จำกัด  ใบสมัคร
611071402 บุษรา สุเหร็น อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สำนักสหกรณ์จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611071407 ไปรยา คงใจดี อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัทแซ็ป เฮฟวี่ดิวตี้ เซอร์วิส จำกัด  ใบสมัคร
611071409 พรทิพย์ ช่วยบรรจง อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดตรัง  ใบสมัคร
611071410 พัชราภรณ์ วิชาพูล อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่  ใบสมัคร
611071411 พิชชา วงษ์ศิลป์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด  ใบสมัคร
611071412 พิชัยยุทธ จันทร์ทอง อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารออมสิน สาขาพัทลุง (ท่ามิหรำ)  ใบสมัคร
611071419 มุกระวี ดีมะ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารกรุงไทย สาขา หาดใหญ่ใน 
611071425 วนิดา ขาวพิชัย อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชะอวด  ใบสมัคร
611071429 วิลาสินี พรหมชาติ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  หจก.ศิวะเทรดดิ้ง นรา  ใบสมัคร
611071433 ศศิโสม เพชรคง อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัสสงขลา  ใบสมัคร
611071434 ศิรินภา ไฝ่เส้ง อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสงขลา  ใบสมัคร
611071440 สิตีอามิเน๊าะ หะยีอาแว อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด (โลตัสสาขาจะนะ)  ใบสมัคร
611071442 สินีนาถ ภู่เพ็ชร์ อาจารย์สุธี โง้วศิริ  RS คาร์เซอร์วิส  ใบสมัคร
611071449 สุภาภร จันทร์นวล อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สำนักงานสรรพากรภาค12  ใบสมัคร
611071451 สุรีดัส เหมสะดะ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ   สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา 
611071454 อรจิรา ดำแป้น อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)   ใบสมัคร
611071461 ฮาดีย๊ะฮ์ ปูติล่า อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา   ใบสมัคร
611071254 กัลย์สุดา บุญชาลี อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด  ใบสมัคร
611011658 อภัสนันท์ จิรสินชนารัตน์ อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Like Me Co., Ltd. 
611011582 ซัลมาห์ หมัดแสละ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  บริษัท คลาส แอ็ค มีเดีย จำกัด  ใบสมัคร
611011617 ปิลันธน์ อินทรเสนี ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  บริษัท อนัญญา หลีเป๊ะ จำกัด (Ananya Lipe Resort)  ใบสมัคร
611011641 วิธรา ปรีดาศักดิ์ อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th