ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 113/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112[113] 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
611011665 อังคาร คงประเสริฐ อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Tourist Assistance Center (Phuket)  ใบสมัคร
611011668 อาลิตา ยะรินทร์ อ.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล  ใบสมัคร
611011559 กานต์ธิดา มูสิกะชนะ อ.ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (The English Program) โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611011572 เจนจิรา หลานหลงส้า อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
611011623 ฟ้าใส เฉียบแหลม อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ   The Ritz-Carlton Koh Samui  ใบสมัคร
611011632 รัญชนา นาเลื่อน อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  InterContinental Phuket Resort   ใบสมัคร
611011637 วริศรา มณีสงค์ อาจารย์ ทวีศักดิ๋ อนันต์เศรษฐศิริ  โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
611011386 ณัฐพงษ์ จันทลักขณา อ.ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ   
611011651 ษาธิญาพรรณ เอียดทอง อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรฐศิริ  MBK Resort  ใบสมัคร
611011660 อมัด เพียรสกุล อ.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Idyllic Concept Resort  ใบสมัคร
621011651 ษาธิญาพรรณ เอียดทอง อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ   
611011573 ชนบดี ชุมภูแก้ว อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Southern International School Hatyai  ใบสมัคร
611011590 ต่วนนูริดา หนิแมเร๊าะ อาจารย์ ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Adang Sea Tour   ใบสมัคร
611011647 ศุภกิตต์ จิระแพทย์ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  อนัญญา หลีเป๊ะ รีสอร์ท (Ananya Lipe Resort)  ใบสมัคร
611011661 อมีนา เกษตรกาลาม์ อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  อนัญญา หลีเป๊ะ รีสอร์ต (Ananya Lipe Resort) 
611011663 อลิศรา เปาะทอง ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  อนัญญา หลีเป๊ะ รีสอร์ต (Ananya Lipe Resort)  ใบสมัคร
611011553 กรกนก จันนก อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ( The English Program )   ใบสมัคร
611011578 ชลธิชา วิเชียร อาจารย์ ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  อาคีรา หลีเป๊ะ รีสอร์ท  ใบสมัคร
611011605 นิฮามีดะห์ กอเสง อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Southern International School, Hatyai  ใบสมัคร
611011636 วริทธิ เพชรช่วย อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Six Senses Yao Noi  ใบสมัคร
611011638 วลัยลักษณ์ เทพลักษณ์ ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve  ใบสมัคร
611011664 อลิสา คงการ อาจารย์ ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  อาคีรา หลีเป๊ะ รีสอร์ท  ใบสมัคร
611011563 เกศินี ธัญจินดากุณ ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด  ใบสมัคร
611011598 นพรัตน์ มิตรเมฆ อาจารย์ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  โรงแรมวังใต้  ใบสมัคร
611011603 นารือมา ปูแทน อ.ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษศิริ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th