ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 116/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115[116] 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
611073169 ปานตะวัน จันทร์ภูธร อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ 
611073171 พรนิตา ศรีจันทร์งาม อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ไทยไลอ้อนแอร์  ใบสมัคร
611073183 สุธีกานต์ เพชรโชค อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ 
591011478 อลีนา มะแซ อ.กามารุดดีน อิสายะ  โรงแรมญันนะตีย์  ใบสมัคร
611073177 ศิราวรรณ จันทร์ทอง อาจารย์ จารุมาศ เสน่ห์หา  บริษัทโตโยต้าสงขลา ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 
591071149 น้ำฝน เจริญธนวิธ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  Major Cineplex Group 
591011374 โมนา รักโอ่ อ.พจนา เดชสถิตย์  บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด  ใบสมัคร
591011357 ณัฐญา สุขไสย์ อาจารย์พจนา เดชสถิตย์  บริษัท Monotsukuri Mirai Development Co.,Ltd  ใบสมัคร
591011363 ธนัชชา ทองแท้ อาจารย์พจนา เดชสถิตย์  บริษัท Monotsukuri Mirai Development Co.,Ltd  ใบสมัคร
592041012 สิรินัน สกุลราช อ.ศรัณญภัส รักศีล   
591011469 วันฟิรฮาน แวเด็ง อ.กามารุดดีน อิสายะ  ๊Universiti Malaysia Perlis 
591071153 บุญญาพร แซ่อั้ง อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 
591071195 สริตา ราชแป้น ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็ซ์ กรุ้ป จำกัด(มหาชน) หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ 
591011126 ฉัตรธิดา ดิสระมุณี อ.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท โตโยต้า สงขลา (สำนักงานใหญ่)  ใบสมัคร
591071338 กนกศักดิ์ สุรัตน์เสนีย์ อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
592051050 ชุติพนธ์ ชูชนะ อ.ดร.เพ็ญพักตร์ หนูผุด   WATBUDDHABUCHA 
592051054 นรไชย สามแก้ว อ.ดร.เพ็ญพักตร์ หนูผุด   WATBUDDHABUCHA 
592041078 รัตติมา รัตนะ ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท ฟาร์มแม่ขรี จำกัด 
591071129 ชุติมณฑน์ ผอมนุ้ย ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่  
611073185 หัตถชัย วิจิตรโสภา จารุมาศ เสน่หา  บริษัท พระราม3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด(สาขาดาวคะนอง) 
592051046 จารุวรรณ แย้มใจดี อ.ดร เพ็ญพักตร์ หนูผุด  Faculty of Sports Science and Coaching Universiti Pendidikan Sultan Idris,UPSI. Malaysaia. 
592051049 ชินานาถ คงศรีทอง อ.ดร.เพ็ญพักตร์ หนูผุด  Faculty of Sports Science and Coaching. Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI Malaysia. 
592021160 กมล บิลพัสด์ อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สถาบันวิชาการทีโอที 
592021161 จักรกฤษณ์ นวลอินทร์ อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สถาบันวิชาการทีโอที 
592021164 ชลิตา ยอดไสว อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สถาบันทีโอที 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th