ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 116/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115[116] 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
611011567 เขมจิรา ตันสุย อาจารย์ ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง  ใบสมัคร
611011621 พิทยาภรณ์ เศวตพรหม ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต  ใบสมัคร
611011367 สุภาภรณ์ แซ่กัง อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  อนัญญา หลีเป๊ะ รีสอร์ต (Ananya Lipe Resort)   ใบสมัคร
611011372 อรรถพร คงแก้ว อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  Akira Lipe Resort  ใบสมัคร
611011388 ณัฐวี แก้วมูณี อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611011341 กมลชนก จันทร์แก้ว อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานภูเก็ต  ใบสมัคร
611011364 ศิรินภา หวังกา อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  เทศบาลนครหาดใหญ่  ใบสมัคร
611011387 ณัฐพร พรมเวศ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พานิชย์เจริญ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  ใบสมัคร
611011391 นันทิชา ชูชาติพงษ์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงเรียน​มหาวชิราวุธ​ จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611011356 ปพิชญา เปียกลับ อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  อนัญญา หลีเป๊ะ รีสอร์ท (Ananya Lipe Resort)   ใบสมัคร
611011358 ปรีญาพร เจริญเลิศวรากุล อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมเเดน  บริษัทสิตาบีชรีสอร์ท จำกัด  ใบสมัคร
611011359 เพ็ญพิสุทธิ์ พวงสุวรรณ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
611011375 อำไพภร หมัดสมัน อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา  ใบสมัคร
611011377 กฤต สิริวรจรรยาดี อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  ใบสมัคร
611011383 ญาสุมินทร์ ฤทธิ์หมุน อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Akira Lipe Resort - อาคีรา หลีเป๊ะ รีสอร์ท  ใบสมัคร
611011404 อัชฌยา แซ่ลิ่ม อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  เฉวียน ซิ่ง ห่าย หยาง จำกัด  ใบสมัคร
611011340 กนกวรรณ จันทรังษี อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา  ใบสมัคร
611011354 นิวพรรณ เกียงเอีย อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท ยูนิค ควอด จำกัด  ใบสมัคร
611011365 สิริลักษณ์ แซ่หลี อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  Zodiac See Sun Resort  ใบสมัคร
611011366 สุดารัตน์ แสงมณี อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  โซดิแอค ซีซั่น หลีเป๊ะ รีสอร์ท  ใบสมัคร
611011402 หทัยรัตน์ วิริยะเสถียรกุล อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท คิง เพาเวอร์ มหานคร จํากัด  ใบสมัคร
611011345 จุฬาลักษณ์ เก้าเอี้ยน อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  บริษัท อนัญญา หลีเป๊ะ จำกัด (Ananya Lipe Resort)  ใบสมัคร
611011373 อรษา โมลี อาจารย์ ดร.สุธาสินีพรมแดน  บ.ท่าอากาศยานไทย จก. ท่าอากาศยานดอนเมือง  ใบสมัคร
611011376 อินทิรา จิวนนทพงษ อาจารย์สุธาสินี พรมแดน  เซ็นทารา อ่าวนางบีช รีสอร์ต แอนด์ สปา กระบี่ (Centara Ao Nang Beach Resort & Spa Krabi)  ใบสมัคร
611011378 กฤษฎา กาลปัก อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  เซ็นทารา อ่าวนางบีช รีสอร์ต แอนด์ สปา กระบี่ (Centara Ao Nang Beach Resort & Spa Krabi)  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th