ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 117/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116[117] 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
611011395 ปัญญาพร ขำกลับ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัทสิตาบีชรีสอร์ท จำกัด  ใบสมัคร
611011399 วราภรณ์ สังข์ทอง อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัทสิตาบีชรีสอร์ท จำกัด  ใบสมัคร
611011403 อนุตตรีย์ ชมะไชยธารณ์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611011344 จารุวรรณ สุวรรณโกศัย อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ใบสมัคร
611011347 ณัฎฐณิชา วริศราพงศกร อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด (สนามบินท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่)  ใบสมัคร
611011348 ณิชารีย์ บุญสังข์ อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  บริษัท สิตาบีชรีสอร์ท จํากัด  ใบสมัคร
611011357 ประอรรัตน์ ภิรมย์ฤทธิ์ อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  Hula Hula Resort Aonang  ใบสมัคร
611011370 อติยา ศิริอักษร อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน   บริษัท อนัญญา หลีเป๊ะ จำกัด (Ananya Lipe Resort)  ใบสมัคร
611011374 อริศสา ไกรวงศ์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  UNIQUE QUAD COMPANY LIMITED  ใบสมัคร
611011381 ชนม์นิภา กิจรุ่งโรจน์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท สยาม มารีน ซัพพลาย แอด์ เซอร์วิส จำกัด  ใบสมัคร
611011342 กรองกมล นนทชิต อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน   
611011343 โกมลดา รอดทองเติม อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  บริษัท อนัญญา หลีเป๊ะ จำกัด  ใบสมัคร
611011368 สุวิชชา หงษ์บิน อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล  ใบสมัคร
611011369 โสภิตา แต้มประสิทธิ์ อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน  ท่าอากาศยานตรัง  ใบสมัคร
611011371 อภิญญา ใบงาม อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  Clyde International Law Office  ใบสมัคร
611071278 ณัฐพล ปราบรัตน์ อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขาตรัง  ใบสมัคร
611011390 นนทกานต์ พวงดำ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  DUNAN METALS(THAILAND)CO.,LTD.  ใบสมัคร
611011379 กัณฐิกา ขุนทิพย์กองลาด อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  เซ็นทารา อ่าวนางบีช รีสอร์ต แอนด์ สปา กระบี่ (Centara Ao Nang Beach Resort & Spa Krabi)  ใบสมัคร
611071360 กนกพร แทนเมือง ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่  ใบสมัคร
611071444 สุทธิกานต์ แก้วพลอย ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขาหาดใหญ่  ใบสมัคร
601011652 พรพิมล บิลสมัน ผศ.ดร.กามารุดดีน อิสายะ  สตูลวีไอพี แทรเวล  ใบสมัคร
611071264 ชุติมา บุญส่ง จารุมาศ เสน่หา  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11  ใบสมัคร
601071211 อรปรียา กามขุนทด อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด ท่าอากาศนานาชาติหาดใหญ่  ใบสมัคร
591011320 ปรเมศวร์ ทองอ่อน อ.นุชชฎา ฉัตรประเสริฐ  มิวเซียมภูเก็ต  ใบสมัคร
601011717 สิริรัตน์ จิตอนุกูล อ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th