ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 118/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117[118] 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
601011720 อนิรุทธ์ หนูอุไร อ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ใบสมัคร
601011675 กุลสตรี เกตุแก้ว อ.ทีปวิท พงศ์ไพย์บูล   หาดใหญ่โฟกัส 
601011682 ซัมรีย์ ดิ้ง ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  MAK-MiT Production Co.,Ltd  ใบสมัคร
601011595 ฟาติน ฮูลู อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ   Wartani Media Agency  ใบสมัคร
591011641 ณัฐธีร์ วัชรินทร์กร ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพัทลุง  ใบสมัคร
601071192 ศิริยาภา เอียดนุช อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  โรงภาพยนตร์ หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ (เซ็นทรัล เฟสติวัล)  
601011562 นนนี่ โชติผล อ. ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  บริษัท ยูนิไวส์ ออฟชอร์ จำกัด มหาชน  ใบสมัคร
601071307 สหราช ราชนวม อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด  ใบสมัคร
602041043 ปนัดดา ตินนุกิจ ผศ.ดร อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายสินธ์ุแพรทอง 
601011707 วราภรณ์ พรหมเทพ อ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท นางแมวป่า จำกัด  ใบสมัคร
601011566 นราธร ลิ่วรุ่งโรจน์ อ.ดร ทวีศกดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Six Senses Samui Hotel  ใบสมัคร
601071197 เศรษฐวัฒน์ เกาะสมัน ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) 
601071275 คณาธิป สุริยะโชติ อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด  ใบสมัคร
601011129 พิชชาพร สินเสน่ห์ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท MG LUXURY HATYAI (สำนักงานใหญ่ ถ.ลพบุรีราเมศวร์)  ใบสมัคร
601011345 นาซนีน สารีมะแซ อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  หสม.หลีเป๊ะเฟอร์รี่ แอนด์ สปีดโบ้ท  ใบสมัคร
601011375 อัลฮุซณา หัดหมัด อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาริชย์เจริญ  หสม.หลีเป๊ะเฟอร์รี่ เเอนด์ สปีดโบ้ท  ใบสมัคร
601081356 สิรภพ คำจัน นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานประจำศาลแขวงสงขลา  ใบสมัคร
601011373 สุภัสสรา เตระจิตต์ อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  โรงแรมเดอะคอร์ สตรีท  ใบสมัคร
601011134 ยวิษฐา ขวัญเพชร อ.ดร. นวิทย์ เอมเอก  บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด  ใบสมัคร
601011343 ธันย์ชนก แซ่ชี อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  โรงแรมเดอะคอร์สตรีท  ใบสมัคร
601011347 เนตรสกาว ทองปรุง อ.ดร.สุธาสินี พรรมแดน  โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่  ใบสมัคร
601011349 ปลาายฝน แก้วมี อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน  โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่  ใบสมัคร
601011364 ยศวดี บุณณะ อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน   บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด สาขาเชียงใหม่  ใบสมัคร
601071302 วัชรินทร์ วรรณกูลโชติ อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท บริทาเนีย จำกัด  ใบสมัคร
601011293 ธัญชนก ดำรงกูล อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  ราชาคีรี รีสอร์ทแอนด์สปา 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th