ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 119/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118[119] 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
601011089 กิตติศักดิ์ แป้นน้อย อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก  บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด  ใบสมัคร
601011708 วัชรวิทย์ สังข์เพ็ชร์ อาจารย์ทีปวิท​ พงศ์ไพบูลย์​  ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด 
601071423 รัตนา หิดาวรรณ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท เอ วี พี (ประเทศไทย) จำกัด 
612091041 วริศรา วิทยา อาจารย์ เสาวณีย์ สิงห์สโรทัย  บริษัท ท้อปโกลฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  ใบสมัคร
601071283 โณรี หวานชื่น สุธี โง้วศิริ  แมนเอ โฟรสเซ่นฟู้ดส์  ใบสมัคร
601071294 ภควรรณ จันทรัตน์ สุธี โง้วศิริ  ธนาคารออมสิน  ใบสมัคร
601011149 สิทธา พรหมอินทร์ อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก  บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จํากัด   ใบสมัคร
601071407 อัญชนัน บัวงาม อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา  ด่านศุลกากรสงขลา  ใบสมัคร
601011523 อายูนีย์ วาเซ็ง ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง  ลันตาสปอร์ต รีสอร์ท 
602021217 เกศราภรณ์ เพชรทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสาคร สิงห์ทอง  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
601011337 ชาลิสา บุญศาสตร์ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงเเรมเชียงใหม่ออคิด  ใบสมัคร
601011353 พงศกร จุลบุตร อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด  ใบสมัคร
601011109 ทิพย์วิมล ดำริ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
602041048 รักษณาลี พรหมจันทร์ ผศ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  ไพรวัลย์ฟาร์ม 
602021066 มณฑิตา เต็มพร้อม ผศ.ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี  บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด  ใบสมัคร
602021071 อับดุลเล๊าะห์ สุหลง ผศ.ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี  บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด  ใบสมัคร
601011338 ชุติมา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Mimosa Resort&Spa 
601071245 ภสกร มีบุญ อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท เจแอนด์เจ (ประเทศไทย)   ใบสมัคร
601011398 ทรงเกียรติ โสภณ อาจารย์ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น  บริษัท เอนไก ไทย จำกัด  ใบสมัคร
601011413 พรรณผกา ทันตาหะ อ.ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น   บริษัท เอนไก ไทย จำกัด  ใบสมัคร
601071161 นุชนาถ ส่องรส ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด  ใบสมัคร
601071170 พิชัย ไกรวัล อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  The Singora Hotel  ใบสมัคร
601071184 วรินทร แก้วสนั่น ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด สิงหนคร 
601071284 ดรุณี เปาะจิ ดร.สุธี โง้วสิริ  ที่ทําการไปรษณีย์เก้าเส้ง  ใบสมัคร
601071306 สกุลณัฐ แผ่นนภากนก อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  สรรพากรพื้นที่สงขลา 1  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th