ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 12/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11[12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
631081269 วรรณรดา เพชรทรรศนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงาน โกสิทธิ์ บุญมญี ทนายความ  ใบสมัคร
631081015 กฤษดา ร่าหนิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1  ใบสมัคร
631081271 วรรศวิมล เลิศวัชรานนนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์  ใบสมัคร
631081017 กษิดิ์เดช ฤทธิเดช ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  เทศบาลเมืองเขารูปช้าง  ใบสมัคร
631071292 วรวรรณ แซ่อึ่ง อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  The minor food group the pizza company Lotus songkhla  ใบสมัคร
631081276 วรินทร เลิศบริพัฒน์ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สถานีตำรวจภูธรเมืองตรัง  ใบสมัคร
631081277 วริศรา เต็งเฉี้ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลจังหวัดตรัง  ใบสมัคร
631081278 วริสรา สาและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631081280 วันทิตา นามวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631081281 วิชุดา สุดาหวัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9  ใบสมัคร
631081029 กิตติกวิน สองแก้ว ผู้ช่วยศาตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  บริษัทสรรเพชรทนายความ และเพื่อน จำกัด  ใบสมัคร
631081285 วิสา สีสังชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสัก  สำนักงานกฎหมาย MJ ทนายความสงขลา  ใบสมัคร
631081031 กิตติยา แก้วมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานกฎหมาย MJ ทนายความสงขลา  ใบสมัคร
631081288 ศตายุ มีแต้ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สภาทนายความจังหวัดเกาะสมุย  ใบสมัคร
631081034 กุลธิดา ศรีสุขโชติ ผศ. ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานกฎหมายและการบัญชีภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล  ใบสมัคร
631081290 ศราวดี ขุนต่างตา ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานอัยการภาค9  ใบสมัคร
631081292 ศรีสกุล อุ่นน้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสัก  บริษัทบริการสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
631081293 ศรีสุดารัตน์ สังข์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631081298 ศศินิภา อั้นจุ้ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสัก  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631081044 จริดา กำแพงแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631081302 ศิริรัตน์ มิตรช่วยรอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลแขวง จังหวัดสงขลา 
631081304 ศิริวุฒิ ส่งเสริมวัธนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  เรือนจำกลางสงขลา  ใบสมัคร
631081049 จิตรา นุ้ยเล็ก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  บริษัทบริหารสินทรัพย์เอทีเอ็ม  ใบสมัคร
631081308 ศุภรัตน์ ภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานอัยการจังหวัดเวียงสระ  ใบสมัคร
631081312 สโรชา อินทร์ปาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th