ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 122/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121[122] 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
601071133 จีระศักดิ์ เพ็งศุข อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน(สาขาสำนักงานใหญ่) 
601071391 ศนินาถ โชติสกุล ดร.พินิจ ดวงจินดา  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) 
601071146 ณารยา บิลอะหลี อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด  ใบสมัคร
601011058 นันฑิตา กฤษณาพันธ์ ผศ.วรุตม์ นาฑี  บริษัท จีไอเอส จำกัด  ใบสมัคร
601011356 พิชัยยุทธ อักษรวงศ์ อ.ดร.พนิดา เชาว์พานิชย์เจริญ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่  ใบสมัคร
601011365 รัชดาภรณ์ ถนอมนวล อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  ใบสมัคร
601011401 ธนกร สันตะโร อ.ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น  Rockwell & Friends co.,Ltd. (โรงเรียนสอนภาษาพร้อมพงศ์)  ใบสมัคร
602041044 ปิยะมาศ พันประสงค์ ผศ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 
602041054 ศิริวรรณ บรรจงศิริ ผศ.ดร อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายสินธุ์แพรทอง 
601071127 คติยา เต็มลักษมี อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  Bangkok Freight Forwarders  ใบสมัคร
601071137 ชาญชัย ทวีกิตกุล อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท อากิแบม ออยล์ จำกัด  ใบสมัคร
601071143 ณัฐชัย ราชประดิษฐ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) สาขาไดอาน่า หาดใหญ่ 
601071205 สุทธิดา เส็นหมาน อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขารัตภูมิ  ใบสมัคร
601071214 อัญชนา คงเกื้อ อ.ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ฺBangkok Freight Forwarders   ใบสมัคร
601011387 ชาญวิทย์ สระแก้ว อ.ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น  Rockwell&Friends โรงเรียนสอนภาษาพร้อมพงษ์  ใบสมัคร
591011675 วิชิตา ทองอนันต์ อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ   Six Sense Samui  ใบสมัคร
601071305 แวอัรมัน แวมายิ อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์ โปรเจค จำกัด   ใบสมัคร
601071125 กานต์รวี คงสุข อ.ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสงขลา  ใบสมัคร
601071164 ปัณฑิตา เพชรัตน์ อาจารย์ ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท นรพลกรุ๊ป จำกัด (ตลาดมากินตะ หาดใหญ่)  ใบสมัคร
601071187 วิลันดา ทรัพย์ประเสริฐ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารออมสิน สาขาวชิราสงขลา  ใบสมัคร
601011295 นันทินี ชุมแคล้ว อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  สถานีตำรวจท่องเที่ยวตรัง-พัทลุง  ใบสมัคร
601071201 สาธินี เหมือนคิด อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท นรพลกรุ๊ป จำกัด (ตลาดมากินตะ หาดใหญ่)  ใบสมัคร
601011307 ลัดดาพร ทองปันจา อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมสิตาบีชรีสอร์ทจังหวัดสตูล   ใบสมัคร
601011336 จินตนา แซ่ยับ อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  สถานีตำรวจท่องเที่ยวกระบี่  ใบสมัคร
601011105 ณัฐริกา แสงหิรัญ อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก  โรงพยาบาลเทศบาลนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th