ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 123/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122[123] 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
591011376 ลักษิกา ศรีเหลือง อาจารย์ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น  โรงเรียนส่งเสริมภาษาญี่ปุ่นรามคำแหง  ใบสมัคร
601011534 กิติศักดิ์ สุวรรณโชติ อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Namaka Resort Kamala  ใบสมัคร
601011348 บุญสิตา แซ่หนา อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท ท่าอากาศยานไทย สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ใบสมัคร
601071291 นิศารัตน์ กอเดร์ อาจารย์ ดร. สุธี โง้วศิริ  บริษัท บริทาเนีย จำกัด  ใบสมัคร
601011705 ภาณุพงศ์ เปกปุก อาจารย์ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  ใบสมัคร
601071393 ศันสนีย์ สีสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษกร ถาวรประสิทธิ์  บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด  ใบสมัคร
601071410 อานีตา อาแวเฮง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษกร ถาวรประสิทธิ์  บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด  ใบสมัคร
601071155 ธัญญารตน์ ปลอดแก่นทอง อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารออมสิน สาขาถนนกาญจนวณิช (สงขลา)  ใบสมัคร
601081224 พีรณัฐ รอดนัคเรศน์ อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่  ใบสมัคร
591071138 ธนวินท์ จางสุพรรณบัฎ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  TALKOFTHETOWN ORGANIZE 
601011630 อาฮามัด ดือราแม อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันเศรษฐศิริ  Namaka Resort Kamala  ใบสมัคร
602041041 ธัญสิริ มากผล ผศ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด 
602041046 ภาพิณี คงพรม ผศ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด 
602041047 ยุวิสา ศรีแก้วคง ผศ. ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  บริษัท บางกอกอินเตอร์ อกริเทค จำกัด 
602041049 รัตนาวลี จันศรีแก้ว ผศ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  บริษัท บางกอกอินเตอร์ อกริเทค จำกัด 
601011529 กรกนก คงเรือง อาจารย์ ดร.ทวีศีกดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Bluesotel Krabi  ใบสมัคร
601071209 สุไรยา สุระคำแหง อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
601087595 อัจฉรา พ่วงพี อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร  บจก. สำนักกฎหมายภัทรพินิตย์  ใบสมัคร
601011579 ปนัดดา ชินวุฒิวงศ์ อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  โรงเรียนไอเดียไอสปีค หาดใหญ่  ใบสมัคร
601011610 วรรณสิริ มรกต อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Bluesotel Krabi  ใบสมัคร
601071271 อาอีเส๊าะ เจ๊ะเต๊ะ อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
601071273 กัลยรัตน์ นึกหมาย อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  ท่าอากาศยานภูเก็ต  ใบสมัคร
601011118 บุญฑริกา ขวัญจันทร์ อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก  Semperflex Asia Corp.,Ltd.  ใบสมัคร
601071282 ณีรนุช ลิวัญ อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  สรรพากร อำเภอสุไหงโก-ลก  ใบสมัคร
601071295 ภัทรชกมล จิรานุกรม อาจารย์.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th