ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 126/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
[126] 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
601081238 ภัณฑิรา ชูหมวกโชติ นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
601081259 ยูวัยนี ณะไพรี อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2  ใบสมัคร
601081263 ระวิวรรณ คงเหล่ อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต  ใบสมัคร
601081266 รัชพล ศรีประสม นฤมล ฐานิสโร  บริษัทริสกีกฎหมายและธุรกิจ จำกัด  ใบสมัคร
601081268 รัตนศรี ปานแก้ว อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานทนายความไพโรจน์ ฤกษ์ดีและสหาย  ใบสมัคร
601081025 กิตติศักดิ์ ชุมช่วย นฤมล ฐานิสโร  บริษัทริสกีกฎหมายและธุรกิจ จำกัด  ใบสมัคร
601071308 สัณห์พิชญ์ ทองธรรมชาติ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท หาดใหญ่ซิกเนเจอร์ จำกัด 
601081303 วิชัย จินดาสุวรรณ อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สถานีตำรวจภูธรทุ่งลุง  ใบสมัคร
45016 พิมพ์นารา โชติ อ.นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานกฎหมายหลักธรรมทนายความ 
601081318 ศรัณย์ภัทร สอตั้ง อ.นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานอัยการจังหวัดนาทวี  ใบสมัคร
602081004 กฤษดา ไชยสมบัติ อ.นฤมล ฐานิสโร  ศาลแขวงนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
601081324 ศิรินญา ชูแก้ว อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  ศาลแรงงานภาค 9  ใบสมัคร
601081341 สริตา บัวเพชร อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  ศาลจังหวัดเบตง  ใบสมัคร
601081089 ณัฐชา มนัสปัญญากุล อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่  ใบสมัคร
601081097 ณัฐพงศ์ ส่องสง อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
601081368 สุทธิชัย หาญณรงค์ อ.นฤมล ฐานิสโร  บจ. สำนักกฎหมายจำแลงและธุรกิจบริการ  ใบสมัคร
601081372 สุนารี รักกมล อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
601071135 เจนจิรา จันทุง อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด  ใบสมัคร
601081375 สุพิชญา มูสิกะศิริ อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานคดีเเรงงานภาค๙  ใบสมัคร
601081394 หทัยชนก สอนมา อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานอัยการจังหวัดยะลา  ใบสมัคร
601081139 ธีรวัฒน์ ดำแก้ว อ.นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานกฎหมายธีรพงศ์ ดนสวี ทนายความ  ใบสมัคร
601081414 อลิสน่า สะมะบู นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี  ใบสมัคร
601081163 นูรไอนี เขร็มสัน อ.นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี  ใบสมัคร
601071185 วาสนา ปลอดเถาว์ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด  ใบสมัคร
601081177 ปฐมพงษ์ ลุนเซีย อ.นฤมล ฐานิสโร  สำนักกฎหมายวิมล ขวัญเกื้อ ทนายความ  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th