ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 127/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126[127] 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
601081436 ฮัสรีนา พรหมาด อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร  ศาลจังหวัดสตูล  ใบสมัคร
601081183 ปรางค์ฝัน บุญเจียม อ.นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานบังคับคดี จังหวังสงขลา  ใบสมัคร
601011323 อทิตยา จันทร์แก้ว อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง  ใบสมัคร
601081234 ฟีฟ่าห์ มณีรัตนโชติ นฤมล ฐานิสโร  Fraser clancy layers  ใบสมัคร
601081235 ภรัณยู เพชรรัตน์ อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานอัยการภาค9  ใบสมัคร
601081236 ภวัต รัตติยาวงค์ นฤมล ฐานิสโร  ที่ทำการปกครอง จังหวัดสงขลา   ใบสมัคร
601011613 สถาพร ลีวุฒิประเสริฐ อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  บริษัท ซีอีเอส. เอ็นจิเนียริ่ง เเอนด์ เมนเทนเเนนซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด  ใบสมัคร
601081250 มนต์มนัส เสรี อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานกฎหมายไชยชนะ  ใบสมัคร
601011368 ลลิตา พูนผล อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   ท่าอากาศยานไทย(AOT) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่  ใบสมัคร
601081001 กนกวรรณ แก้วฉิมพลี อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร  ศาลจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
601081257 ยุทธชัย ด้วงสวัสดิ์ อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
601081029 กูฟาอีซ นิแมเร๊าะ อ.นฤมล ฐานิสโร  ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา  ใบสมัคร
601081292 วังง์ดีนย์ ดาหะตอ นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานคดีปกครองสงขลา  ใบสมัคร
601081040 จารุวรรณ์ เทพกำเนิด อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส  ใบสมัคร
601081296 ว่านตะวัน จุ้ยทอง อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานกฎหมาย อรุณแอนด์แอสโซซิเอทส์ 
601081041 จารุวรรณ ปานเนียม นฤมล ฐานิสโร  ศาลจังหวัดตรัง  ใบสมัคร
601081046 เจนจิรา เพ็ชรสุวรรณ์ อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต  ใบสมัคร
601081306 วิมลมณี ชูเกษร นฤมล ฐานิสโร  ศาลากลางจังหวัดพัทลุง  ใบสมัคร
601081307 วิรวรรณ ชุมแสง อ.นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานอัยการภาค9   ใบสมัคร
601081094 ณัฐนันท์ ชูดำ อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
601081350 สายธาร หิรัญพันธ์ อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  บริษัท ATMอีซี่ จำกัด  ใบสมัคร
601081101 ณัฐวรา ศรีทองสุข อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี  ใบสมัคร
601081366 สุดาพร อิสโม อาจารยฺ นฤมล ฐานิสโร  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9  ใบสมัคร
601081112 ถิรพล พงศาปาน อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานทนายความ โกสิทธิ์ บุญมณี  ใบสมัคร
601071134 เจนจิรา คูหามุข อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารออมสินสาขาผังเมือง 4  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th