ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 127/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126[127] 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
591011521 ปพิชญา สอาดจันทร์ อาจารย์อภิรดี สุภาพ  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต  ใบสมัคร
591011556 ศิริภัสสร สุขนุกูล อาจารย์อภิรดี สุภาพ  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต  ใบสมัคร
611073184 สุนิตา บูละ จารุมาศ สเน่หา  บริษัท ไดมอนด์ ซี มารีน จำกัด  ใบสมัคร
591011494 ชนิสร ไหมใจดี นางสาว อภิรดี สุภาพ   ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่  ใบสมัคร
591011496 ชาลินี รักพวก นางสาวอภิรดี สุภาพ  เครือข่ายสิทธิแรงงานประมง  ใบสมัคร
591011500 ซูฟียะห์ นาวานิ อาจารย์ อภิรดี สุภาพ  บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่  ใบสมัคร
591011508 ดารุณี สาเมาะ อ. อภิรดี สุภาพ  บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่  ใบสมัคร
591011527 พลกฤต คงขาว อ.อภิรดี สุภาพ  ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่  ใบสมัคร
591011542 รอซีดะห์ จิสวัสดิ์ อ.อภิรดี สุภาพ  ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่  ใบสมัคร
591011549 วัณฑการณ์ กัณฐรัตน์ อภิรดี สุภาพ  สำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬา จังหวัดกระบี่  ใบสมัคร
591011558 ศุภวิชญ์ พรหมเทพ อาจารย์ อภิรดี สุภาพ   Katathani Phuket Beach Resort  ใบสมัคร
591011570 สุวัยบะห์ ปาแนจะกะ อ.อภิรดี สุภาพ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต  ใบสมัคร
591071265 ศรินทร์ กูโน อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  Kerry Express Thailand  ใบสมัคร
591011493 ชญานิษฐ์ ดิษฐาน นางสาวอภิรดี สุภาพ  Royal Thai Consulate-General  ใบสมัคร
591011502 ณัฐกานต์ นุ่นไฝ อ.อภิรดี สุภาพ  ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่  ใบสมัคร
591011507 ดรันภพ น้อยลัทธี อ.อภิรดี สุภาพ  บริษัทไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด  ใบสมัคร
591071235 ณัฐพล ปานแดง อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  โรงแรมเรเนซองส์ภูเก็ตรีสอร์ทแอนด์สปา  ใบสมัคร
591011647 นิติ รอดเพ็ง อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท Secretweaponfilm 
591071307 ผกากานต์ มะโนภักดี อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่จำกัด  ใบสมัคร
591071285 จันทร์ทิพย์ มีเอียด อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่จำกัด  ใบสมัคร
611077296 ษาวินันต์ สังข์แก้ว อ.สุธี โง้ศิริ  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
591011635 จุฑาารัตน์ หมวดทิพย์ อ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  หจก. นี๋ห่าว ออร์กาไนเซอร์ 
591071321 สิริญาณี รัตนมาลา อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  หจก.ดวงโชติเจริญธุรกิจ 
611073217 พรทิพย์ อินทบวร อาจารย์สานิตย์ ศรีชูเกียรติ  สำนักงานกฎหมาย MJ ทนายความสงขลา 
571011421 กิฟลี มุเสะ อ. กามารุดดีน อีสายะ  หจก. ยะลาย่งฮวด 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th