ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 128/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127[128] 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
601081387 สุวิชญา เจ้ยแก้ว อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานปัญญา วงศ์เมฆ ทนายความ  ใบสมัคร
601081133 ธัญสิริ ชูมาลัย อ.นฤมล ฐานิสโร  ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
602081070 วิภาดา บุญชูสิน นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพัทลุง  ใบสมัคร
601071151 ทิพวรรณ สันทวีป ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ICO Asiapacific (Thailaid) Ltd  ใบสมัคร
601081136 ธิดารัตน์ ทองอ่ำ อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง  ใบสมัคร
601081144 นพดล หมานหมาด อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สถานีตำรวจภูธรเมืองตรัง  ใบสมัคร
601071162 นุชรี ปานป้อง ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ICO Asiapacific (Thailaid) Ltd  ใบสมัคร
601081406 อภิรักษ์ ภมรนาค อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานอัยการจังหวัดชุมพร  ใบสมัคร
601081158 นิรูไวดา กูเซ็ง อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  ศาลจังหวัดปัตตานี  ใบสมัคร
601081168 บัณฑิตา ชลารัตน์ อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สักนักกฎหมายหลักธรรมทนายความ  ใบสมัคร
601011538 จตุพร พานแสง อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ   อนันตบุรินทร์ รีสอร์ท กระบี่  ใบสมัคร
601081426 อานนท์ หนูคายทอง อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร  สำนักกฎหมายฎีกา 
601081431 อิบตีซาม ดือราแม นฤมล ฐานิสโร  ศาลจังหวัดปัตตานี  ใบสมัคร
601081437 ทักษิญา สุวรรณชาตรี อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
601081184 ปรางทอง ทองนาทับ อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสงขลา  ใบสมัคร
601081186 ปรียาภัทร แสงวงศ์ประสงค์ อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร  สำนักกฎหมายฎีกา 
601081191 ปาลิตา เมืองแก้ว อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่  ใบสมัคร
601011312 ศุภนันท์ พงษ์พันธ์เกษม อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  กรมศุลกากร  ใบสมัคร
601011568 นัตชา เกษตรกาลาม์ อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ   โรงเรียนนานาชาติเซาเทิร์นหาดใหญ่  ใบสมัคร
601081201 พรทิพา เกื้อทอง อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง  ใบสมัคร
601081203 พรพิทักษ์ ขุนชุม อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานกฎหมายไชยชนะ  ใบสมัคร
601011575 บุญสิตา ชอบธรรม อาจารย์ ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Lub D Koh Samui Chaweng Beach  ใบสมัคร
601011581 ปรมินทร์ สันเกาะ อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Andamantra Resort and Villa Phuket  ใบสมัคร
601011327 อัญชลีพร ไชยชะนะ อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่  ใบสมัคร
601011583 ปวีณ์นุช ตุลยสุข อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Lub D Koh Samui Chaweng Beach  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th