ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 13/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12[13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
631081317 สากีหรีน สอบอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  บริษัทภาคใต้การกฎหมายและธุรกิจ จำกัด  ใบสมัคร
631081318 สาธิต แสงเงิน ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด  ใบสมัคร
631081320 สิริกัญญา ศรีจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี  ใบสมัคร
631081065 ซิลมีย์ พีรพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  บริษัท นครทนายความและการบัญชี จำกัด  ใบสมัคร
632081001 กรฤต เรืองรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์  ศาลปกครองนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
631081323 สุดารัตน์ ทองโชติ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงาน กฤศทนายความ  ใบสมัคร
631081324 สุทธิกุล วีระนนท์ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  บริษัท เฮอร์มิส จัซติซ จำกัด  ใบสมัคร
632081004 กุลธิดา เต็งรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์  สำนักงานอัยการจังหวัดตรัง  ใบสมัคร
631081069 โซเฟีย บินลอแม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลจังหวัดนราธิวาส  ใบสมัคร
631081326 สุทิวา แก้วน้อย ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา  ใบสมัคร
632081010 จุไรรัตน์ หมานนุ้ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์  ศาลจังหวัดพัทลุง  ใบสมัคร
631081075 ณัฏฐพร ลูกมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานอัยการจังหวัดไชยา  ใบสมัคร
631081076 ณัฐชยา แก้วชูทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ใบสมัคร
631081333 สุรัสวดี กลางวัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง  ใบสมัคร
632081014 ญาณพัฒน์ แก้วชนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์  ที่ว่าการอำเภอบางขัน  ใบสมัคร
632081016 ณัฏฐธิดา โปศรี ผู้ช่วยศาตราจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
632081017 ณัฐธิดา ชูเหล็ก ผู้ช่วยศาสตร์จารย์เอกราช สุวรรณรัตน์  ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพัทลุง  ใบสมัคร
632081018 ณัฐธีร์ สุวรรณกมลาศ ผศ.เอกราช สุวรรณรัตน์   G-MM GRAMMY  ใบสมัคร
632081019 ณัฐธีรา สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์  ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง  ใบสมัคร
631081340 โสภณวิชญ์ จิตรหมั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้  ใบสมัคร
631081086 ณิชาภัทร แสนสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631081342 หิรัญพฤกษ์ ท้ายฮู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลจังหวัดภูเก็ต  ใบสมัคร
631081345 อติรูป แดงสุวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัฒน์ มเหสักขกุล  สำนักงาน ไพฑูรย์ คชาสุวรรณ์ ทนายความ  ใบสมัคร
632081026 ไดซูลา มะเด็ง ผศ.เอกราช สุวรรณรัตน์  สำนักงานกฎหมายอามีน ลอว์ และธุรกิจ /ศูนย์ทนายความมุสลิมประจำจังหวัดนราธิวาส  ใบสมัคร
631081348 อนันตเมศ เสนปาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สภาทนายความจังหวัดเกาะสมุย  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th