ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 13/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12[13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
622021113 ตะวันฉาย นุ้ยสินธุ์ อาจารย์ อาจารี นาโค   บริษัท ไอที เทคโนคอม จำกัด  ใบสมัคร
621011007 ปริชมน อินขาว ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6  ใบสมัคร
621011016 สุพัตรา วงศ์จันทร์ ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
621011019 อัครยา บิลหมัน ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
621011030 ณหรินทร์ ทองจันทร ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  Pawsville 
621011037 ธีรภัทร ปรางสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  Light house media group  ใบสมัคร
611011443 ปิยพร วงศ์ปํญญาภรณ์ ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์   ใบสมัคร
611011457 วรรธนา คนซื่อ ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด  ใบสมัคร
621011429 กษิฤทธิ์ หนูสม ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  K.D.Heat Technology (Thailand) Co., Ltd.  ใบสมัคร
621011194 ธรรมกรณ์ ชูสงค์ อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
621011004 ณัฐรียา มงคลบุตร นิเทศศาสตร์  BBTV NEW MEDIA   ใบสมัคร
621011044 มูฮัมหมัดซากีรีน หมันหลอ ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัทสาระดี จำกัด เครือบริษัทกันตนากรุ๊ป จำกัด  ใบสมัคร
621071211 ปภาวินท์ พัชรสิริธาดา ผศ.ดร. ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่ อาคารอเวนิว ชั้น 14  ใบสมัคร
621011079 ถิรวิทย์ พูนแก้ว ผศ.ดร.ธเนศ ยุคันตวนิชชัย  ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา  ใบสมัคร
621011407 พันธมิตร อินทรนก อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงเรียนพัทลุง  ใบสมัคร
622041090 สุภาวดี หัสดินทร์ อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง   บริษัท ฟาร์มเมท จำกัด  
622041092 สุภาวดี หัสดินทร์ อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง   บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 
611011421 ชวัลวิทย์ เทพสุนทร ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  The gig hotel  ใบสมัคร
611011450 เมธวิน รักษ์วงศ์ ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  The Gig Hotel  ใบสมัคร
621011414 ธันยพร จันทร์ชู ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  The Okura Prestige Bangkok  ใบสมัคร
622041067 กชมน ดีหมีน อ.ดร.อาภรณ์ ส่องเเสง  บริษํท ฟาร์มเมช จำกัด สาขา เพชรบุรี หน่วยผลิตสุกร 
622041076 ธัญญารัตน์ สายเพอ อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท ฟาร์มเมช จำกัด สาขาเพชรบุรี 
622041097 ฐาปกรณ์ เทพกร อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท เบทาโกร จำกัด(มหาชน) 
622021137 พงศธร ไหมทิม รศ.ดร. เเจ่มจันทร์ เพชรศิริ  บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด  ใบสมัคร
621011005 นันดรา มะหวีเอ็น ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th