ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 131/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130[131] 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
601081415 อัครพนธ์ เพ็ชรศรี อ.นฤมล ฐานิสโร  สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่  ใบสมัคร
601081416 อังคณา คงชูดวง อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส  ใบสมัคร
601011533 กิตติกา นิลสุวรรณ อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Hilton Hua Hin Resort & Spa  ใบสมัคร
601011544 ชาลิณี อินชุม อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Hilton Hua Hin Resort & Spa  ใบสมัคร
601081440 โซฟีนา ชอบงาม อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร  บริษัท สยามลีกัล แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด  ใบสมัคร
601081189 ปัทมพร แดงแก้ว นฤมล ฐานิสโร   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส  ใบสมัคร
601011563 นภัส อยู่พุ่ม อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ   ฺBluesotel Krabi  ใบสมัคร
601071220 กมลวรรณ สุวรรณมณี จารุมาศ เสน่หา  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ใบสมัคร
601081204 พรไพลิน พรหมบุญแก้ว อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
601081205 พรรณธิกา วิ่งสุข อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  เทศบาลนครหาดใหญ่  ใบสมัคร
601071225 จันทณี แซ่เอี้ยว อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท Makeup is the best   ใบสมัคร
601081211 พัชราภา สันนก อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานอัยการจังหวัดสตูล  ใบสมัคร
601011335 ขวัญพร กปิลกาญจน์ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
601011592 พิชญาภัค ลิ้มประเดิมธรรม อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ   
601011341 ตันติกร พรายบัว อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
601011598 ภัทร์นฤน จันทร์ชู อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ   American Prep International School  ใบสมัคร
601081230 เพชรพิศุทธิ์ เพ็ชรจำรัส อาจารย์นฤมล ฐานิสโร   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย  ใบสมัคร
601081232 เพียงตะวัน ปิยภาณีกุล อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  บริษัทพัทลุงทนายความและการบัญชีจำกัด (สำนักงานทนายความพิณโญ ขวัญเซ่ง)  ใบสมัคร
601071254 รัตนวลี ซาสังข์ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท Makeup is the best  ใบสมัคร
601081239 ภัทรวดี อัมพวัน อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี  ใบสมัคร
601071256 ลลิตา แสงวิมาน อาจารย์จารุมาศ เสน่หา   บริษัท วิยาโซลูชั่น จำกัด  ใบสมัคร
601071260 วาสนา ปานพงษ์ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด  ใบสมัคร
601081246 ภูรี สิงห์ทวีศักดิ์ อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
601081254 ภูมิบดินทร์ บุตรหลี อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่  ใบสมัคร
601081282 วรรณฬิกาน์ คงสุวรรณ นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th