ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 132/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131[132] 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
601081254 ภูมิบดินทร์ บุตรหลี อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่  ใบสมัคร
601081282 วรรณฬิกาน์ คงสุวรรณ นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส  ใบสมัคร
601081037 จรีพร พลนาการ อ.นฤมล ฐานิสโฐ  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร 
601081298 วาสนา เส้งเเดง อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  ศาลเยาวชนเเละครอบครัวจังหวัดนราธิวาส  ใบสมัคร
601081047 เจษฎา ดิษฐะ อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานคดีปกครองสงขลา  ใบสมัคร
601011679 ชนกนันท์ เพ็งลาย อาจารย์ทีปะวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
601081312 วีรพัฒน์ เดเระมะ อ.นฤมล ฐานิสโร  บริษัท อาร์เอ็มเอส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ใบสมัคร
601081327 ศุภกร ชวนวัฒนา อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
602081009 จิระพัฒน์ พลฤทธิ์ อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร  ศาลแขวงจังหวัดนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
601011699 ปิยะพร สำเภา อาจารย์ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
601081333 ศุภิสรา รุ่งเรือง อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานอัยการจังหวัดสตูล  ใบสมัคร
602081016 ซิด้านี ขุนพิจิตร์ อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ใบสมัคร
602081019 ฐิตาภา พลาหาญ อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานสุรพงศ์ อัมพันศิริรัตน์ ทนายความ  ใบสมัคร
601071358 บุษกร เรืองเพชร ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ   สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1  ใบสมัคร
602081026 ตุ้นเฉียน องก์ นฤมล ฐานิสโร  สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.) มหาวิทยาลัยทักษิณ 
601071130 จิตรภานุ เเก้วอรุณ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
601071145 ณัฐพงค์ ทิพย์รองพล อ. ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
601081137 ธิดารัตน์ นุ่นเส้ง อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงาน อุเทน คำนวณศิลป์ ทนายความ-ธุรกิจและการบัญชี  ใบสมัคร
601071159 นันทชัย พรหมดวง อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
601081145 นภัสวรรณ ธรรมวุฒิ อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  ลิขิต ศรีชาติทนายความ  ใบสมัคร
602081094 อำนาจ ร่วมสุข นฤมล ฐานิสโร  สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน(สสช)มหาวิทยาลัยทักษิณ 
601011530 กรรณิการ์ สิทธิยานนท์ อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Hilton Hua Hin Resort & Spa  ใบสมัคร
601011531 กัณฐิกา เพ็ชร์วงศ์ อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Akira Lipe Resort อาคีรา หลีเป๊ะ รีสอร์ท  ใบสมัคร
601071189 ศยามล สุขใส ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท สินทรัพย์ทอง จำกัด  ใบสมัคร
601081433 อุมาพร ตุกชูแสง อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร  ศาลทหารมณฑลทหารบกที่42 ค่ายเสนานรงค์  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th