ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 134/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133[134] 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
601071420 พงศกร สุวรรณสังข์ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
601071166 ผการัตน์ แซ่จุ้ง อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด  ใบสมัคร
601071168 พัชรินทร์ เพ็งแก้ว อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาละงู  ใบสมัคร
602041156 ฮาซนะห์ บอเถาะ อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  ฟาร์เมชแฮทเชอรี่เพรชบุรี จำกัด 
601071432 ภูธเนศ อิสมาอีน อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11   ใบสมัคร
601071178 ชีรีน เจะอาแว อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
601071188 ศตพร เขมวงค์ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท สินทรัพย์ทอง จำกัด  ใบสมัคร
601071191 ศศิธร ไหมแก้ว อาจารย์ ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  เซเว่นอีเลฟเว่น  ใบสมัคร
601011582 ประวีณวัชร์ ชูนวล อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ใบสมัคร
601011586 ปาลิตา อนันตัง อ.ดร.ทวีศักดิ์. อนันต์เศรษฐศิริ  โรงแรมอนันตบุรินทร์ รีสอร์ท กระบี่ 
602021005 จรูญศักดิ์ สารบัญ อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
602021010 ชีฮาม ดือราโอะ อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  โรงเรียนดารุสสาลาม  ใบสมัคร
601011091 เครือเพชร ช่วยอ่อน อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง  ใบสมัคร
602021013 ฌานชนะ จันทร์ศรีบุตร ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะว้นออกเฉียงเหนือตอนบน  ใบสมัคร
601011103 ณัฐชนันท์พร เชื้อประกอบการ อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
602021025 ผกามาศ ต่างสี อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะว้นออกเฉียงเหนือตอนบน  ใบสมัคร
601011618 สุภัสราภรณ์ นุ่นมา อ.ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ   อนันตบุรินทร์ รีสอร์ท กระบี่  ใบสมัคร
602021033 รอกีเย๊าะ เจ๊ะบู อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  โรงเรียนดารุสสาลาม  ใบสมัคร
602021037 วรัญญา พรมดำ อ.ดร. จันทวรรณ น้อยศรี  โรงเรียนชะอวด  ใบสมัคร
602021039 ศศินา คงทอง อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะว้นออกเฉียงเหนือตอนบน  ใบสมัคร
602021041 สุนันทนา พูลเงิน อ.ดร. จันทวรรณ น้อยศรี  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ใบสมัคร
601011158 อาวิส หะยีมัด ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท เเพลนครีเอชั่น จำกัด(มหาชน)  ใบสมัคร
601011689 ณัฐพล ศรีจันทร์ อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท Copy A Bangkok  ใบสมัคร
601011701 พิชญุตม์ ณ พัทลุง อ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์​  บริษัท นิวโรจีเนียส จำกัด  ใบสมัคร
601011474 มุทิตา สุทธิประจักษ์ อาจารย์ ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th