ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 135/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134[135] 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
591011344 อานันธชัย ไกรสิทธิ์ อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน  โรงแรมถาวรปาล์มบีช รีสอร์ท  ใบสมัคร
591011273 ธัญญรัตน์ สิงห์หนูดำ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรม มันดาราวา รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรน ภูเก็ต  ใบสมัคร
591011305 ชญานี เทพภักดี อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน  โรงแรมโคโค่ เคป ลันตา รีสอร์ท  ใบสมัคร
591071277 กิตติยาพร เทพแก้ว อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด 
591071312 รัญชนา สุวรรณขาว อ.ดร.สุธี โงัวศิริ  บริษัท อมฤตแอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด  ใบสมัคร
592021212 ฮัรซาน ชัชวาลย์ อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์  บริษัท สกอร์ โซลูชั่น จำกัด 
591071286 จารุวรรณ บัวเกิด อาจารย์สุธี โง้วศิริ  United Offshore Aviation (UOA)  ใบสมัคร
591071288 จิราณี เหมือนชัย อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง  ใบสมัคร
591071298 ธีรารัตน์ บุญชูประภา อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด สาขาสงขลา  ใบสมัคร
591071333 อัญชนา นาครอด อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  คลังปิโตรเลียมสงขลา บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
591071459 เบญจมาภรณ์ สุขยอด อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด 
591071461 จุฑามาศ พิทักษ์ อาจารย์สุธี โง้วศิริ  United Offshore Aviation (UOA)  ใบสมัคร
591011117 กฤติยา แซ่เล่า ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค   โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์  ใบสมัคร
591071282 เขมปัณฑา เศียรอุ่น อาจายร์ ดร. สุธี โง้วศิริ  บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
591071287 จิตรภาณุ บริสุทธิ์ อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ทุ่งสง) จำกัด  ใบสมัคร
591071289 เจนจิรา เพชรศรี อ.สุธี โง้วศิริ  ท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
591071315 ศศิธร คำทอง อ.ดร. สุธี โง้ศิริ  บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
591071335 อารียา สรรพกิจผล อ.ดร.สุธี โง้วศิริื  ท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
592021086 ชนางค์ สุพล ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา   
592021259 ศูภณัฐ เกษตริกะ ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง  กรมควบคุมมลพิษ 
592021266 อรญา จิโสะ ผศ.ดร. สุดสาคร สิงห์ทอง  กรมควบคุมมลพิษ 
592021233 จันทกานติ์ นาคทอง ผศ.ดร. สุดสาคร สิงห์ทอง  กรมควบคุมมลพิษ 
592021237 ซีลีน ก๊อก อ. ผ.ศ. สุดสาคร สิงห์ทอง  กรมควบคุมมลพิษ 
592021247 ปิยธิดา อ่อนน้อม ผศ.ดร. สุดสาคร สิงห์ทอง  ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ  
592021261 สาวิตรี โต๊ะกายู ผศ.ดร.สุดสาคร สิงค์ทอง  สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่6 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th