ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 135/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134[135] 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
601011476 รัชชานนท์ หนูวงค์ อาจารย์ ปิยธิดา คงวิมล  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
601011481 ศรสุภา อักษรภักดี อาจารย์ ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ  ใบสมัคร
601011490 สุธาสินี สงวนเกตุ อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ  ใบสมัคร
601071150 ทัศน์พล นพสุวรรณ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1  ใบสมัคร
601071406 อสาดี เขตเทพา ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
601071411 อามานี เส็นคง ดร.พินิจ ดวงจินดา  สำนักงานที่ดินจังหวัดสขลา สาขานาทวี  ใบสมัคร
601071421 อาวาตีฟ สาเมาะ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
601071177 ยูแนตร์ ซัตตาร์ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด  ใบสมัคร
601011536 ขนิษฐา เกตุแก้ว อ.ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  ANANYA LIPE  ใบสมัคร
601011548 ซารีน มาลียัน อ.ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  ANANYA LIPE  ใบสมัคร
601071198 สขิลา จิตชาญวิชัย อ.ิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน)จังหวัดตรัง  ใบสมัคร
601011550 โซฟียา ง๊ะสมัน อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  ANANYA LIPE  ใบสมัคร
601011564 นภัสวรรณ กรุงเกษม อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  โรงแรมโกลเด้นคราวน์ แกรนด์ หาดใหญ่  ใบสมัคร
602021234 วรรณนิษา จันทร์เศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดสาคร สิงห์ทอง  บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นเจียริ่ง จำกัด  ใบสมัคร
602021240 อธิรญาณ์ สุขทองแท้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดสาคร สิงห์ทอง  บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นเจียริ่ง จำกัด  ใบสมัคร
601011577 ปณิธี บัวเพ็ชร อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต ลักชัวรี พูล วิลล่า  ใบสมัคร
601071231 ติณณภพ ไชยวรณ์ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา   ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สุราษฎร์ธานี  ใบสมัคร
601071232 ทรงพร คำศรี อาจารย์จารุมาศ เสน่หา   ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สุราษฎร์ธานี  ใบสมัคร
602021004 ขนิษฐา สืบสุข อาจารย์ ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  โรงเรียนห้วยยอด  ใบสมัคร
602021006 จิรนันท์ ถิ่นไทรขึง อาจารย์ ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  โรงเรียนห้วยยอด 
601071253 ยศกร สะแหละ การตลาด  สหกรณ์โคนมพัทลุง  ใบสมัคร
601071257 ลันธิญา เปาะอาเดะ อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  อินดิโก้ เซ็นเตอร์  ใบสมัคร
601011609 วรรณฉัตร สุวรรณโณ อ.ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Sri Panwa Phuket Luxury Pool Villa Hotel  ใบสมัคร
602021019 นาเดีย ซีนารี อาจารย์ ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ  ใบสมัคร
602021020 นูรฮาพีซา ซาเมาะ คณิตศาสตร์และสถิติ  โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th