ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 139/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138[139] 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
601011508 โซไรด้า หลำเบ็นสะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มูหำหมัด สาแลบิง  ลันตา สปอร์ต รีสอร์ท   ใบสมัคร
601011519 อัฟฟาน ยาพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มูหำหมัด สาแลบิง   สตูล วีไอพี แทรเวล  ใบสมัคร
601011018 นัซมี สะแต อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ใบสมัคร
601011539 ชนกสุดา รักโข อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ   ท่าอากาศยานเชีงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
602021228 ปิยนันท์ ทองคำชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดสาคร สิงห์ทอง  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน)  ใบสมัคร
601011317 สุทธิดา ช่างทองเครือ อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี  ใบสมัคร
601071223 กัลยรัตน์ ฉัตรรวีวงศ์ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  การท่าอากาศยานนานาชาติ หาดใหญ่  ใบสมัคร
601071226 จิราภา บุริค อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
601011066 เพ็ญศิริ เยี่ยมในเมือง ผศ.วรุตม์ นาฑี  บริษัท จีไอเอส จำกัด  ใบสมัคร
601011328 อาทิตยา บุญราศรี อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี  ใบสมัคร
601071233 ทิฆัมพร กั้วพานิช อ. จารุมาศ เสน่หา  ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่  ใบสมัคร
601011332 กนกพร สุวรรณ​วัฒน์ อาจารย์​ดร.พนิดา​ เชาว์พาณิชย์เจริญ  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง  ใบสมัคร
601071242 เพ็ญพิชชา ปานศรี อ.จารุมาศ เสน่หา  โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  ใบสมัคร
601071248 ภานุวัฒน์ ลัทธิธรรม อ.จารุมาศ เสน่หา  โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  ใบสมัคร
601011090 ขวัญจิรา ชูสิงห์แค อาจารณ์ ดร. นวิทย์ เอมเอก  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ใบสมัคร
601011607 รัตนวลี ชุมช่วย อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  ท่าอากาศยานตรัง  ใบสมัคร
601011620 หทัยรัตน์ เงานอ อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Lepure Chiangmai Hotel 
601071290 นิลาวัลย์ ทองสุวรรณ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท เอ วี พี (ประเทศไทย) จำกัด  ใบสมัคร
601071299 จิรวัฒน์ ชูเพ็ง อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่  ใบสมัคร
601011146 ศิริลักษณ์ ชูแก้ว อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ใบสมัคร
601071319 อาภัสรา ชูจิต อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  สหกรณ์เพื่อการเกษตรเมืองสงขลา จำกัด  ใบสมัคร
601011161 ฮาวารี บือราเฮง อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก  บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)   ใบสมัคร
602021117 ปัญญารัตน์ ขุนรักษ์ อาจารย์ ดร.ปวีณา แก้วอุบล  ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2  ใบสมัคร
602041108 จุฑาภรณ์ จันทร์ทอง อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท ฟาร์มเมชสไวน์ บรีดเดอร์ (ภาคใต้ค้าสัตว์) 
601071380 ภูริตา ราชบวร อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา  ธนาคารออมสิน สาขาพัทลุง  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th