ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 14/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13[14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
631081350 อนุชาติ สุธาประดิษฐ์ ชลีรัตน์ มเหสัก  ศาลจังหวัดนาทวี  ใบสมัคร
631081351 อนุวัฒน์ หนูพันธ์ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลอุทธรณ์ ภาค 9  ใบสมัคร
632081032 น้ำเพชร คงจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์  ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
632081033 นิติศักดิ์ แป้นน้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์  ที่ว่าการอำเภอควนขนุุน  ใบสมัคร
632051082 ตัสนีม สาหัด อาจารย์สุธีร์อินทร์รักษา   บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด 
631081098 ทรงธรรม จงกลวิลาส ​ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  บริษัท สำนักกฎหมาย เฮอร์มิส จัซทิซ จำกัด  ใบสมัคร
631081358 อรณิชา โชติช่วง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลแรงงานภาค 9  ใบสมัคร
632081038 บูรฮัน สะลานะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์  สำนักงานกฏหมายอามีน ลอร์และธุรกิจ/ศูนย์ทนายความมุสลิมประจำจังหวัดนราธิวาส  ใบสมัคร
631081103 ทิพย์อัญฎา หวันตันหยง ผศ. ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631081359 อรปรียา หลำเอียด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  บริษัท ริสกีกฎหมายและธุรกิจ จำกัด   ใบสมัคร
631081360 อริสรา อำพะมะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานอัยการภาค 9  ใบสมัคร
632081042 ประธาน ศิริโภคา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์  สำนักงานเทศบาลนครสงขลา  ใบสมัคร
631081107 ธนพล หลีกันชะ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลแขวงนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
632081043 ปรางพิมล เเสนทวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์    ใบสมัคร
631081108 ธนภรณ์ บูรณะบัญญัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
631081365 อับดุลเลาะ พาลาบูเกะ ผ.ศชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
632081046 พชรพล ศรีพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์   ศาลจังหวัดพังงา  ใบสมัคร
632081047 พลนภัส รัตนวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์  ที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส  ใบสมัคร
631081369 อัสมา นางาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา  ใบสมัคร
631081114 ธนาธร สุขงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลแรงงานภาค9  ใบสมัคร
631081115 ธนายุทธ คงเเก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สถานีตำรวจภูธรสะท้อน จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631081373 อารีนา รบบานา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
632081053 ภูริทัต จันทร์เสถียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์  สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิเเละช่วยเหลือทางกฎหมายเเละการบังคับคดี  ใบสมัคร
632081055 มุธิตา หมินโส๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์  สำนักงานบังคับคดีสงขลา สาขานาทวี  ใบสมัคร
631081376 อาลียา เส็นบัตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th