ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 140/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139[140] 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
602041108 จุฑาภรณ์ จันทร์ทอง อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท ฟาร์มเมชสไวน์ บรีดเดอร์ (ภาคใต้ค้าสัตว์) 
601071380 ภูริตา ราชบวร อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา  ธนาคารออมสิน สาขาพัทลุง  ใบสมัคร
602041111 ณัฐพร คงยัง อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท โชคสุขโภคภัณฑ์ จำกัด 
602041112 ตมนา สังข์มาก อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท ฟาร์มเมชสไวน์ บรีดเดอร์ (ภาคใต้ค้าสัตว์) 
602041125 พรรณกาญจน์ ไกรเทพ อ.ดร.อาภรณ์ สงแสง  บริษัทฟาร์มเมชสไวน์บรีดเดอร์ (ภาคใต้ค้าสัตว์) 
601011501 จารุวรรณ เหมมันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มูหำหมัด สาแลบิง  Aida world tour and travel  ใบสมัคร
601011503 ชานิดา หีมหมัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มูหำหมัด สาแลบิง  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่  ใบสมัคร
602041139 สกาวใจ รามอินทร์ อาจารย์ ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  เจริญการฟาร์ม 
601071413 พิมณภัช ชุมชัยโย อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา  ธนาคารออมสิน สาขาพัทลุง  ใบสมัคร
601011514 มูเนาวาเร๊าะห์ อาดัมส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มูหำหมัด สาแลบิง  สำนักงานท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดกระบี่  ใบสมัคร
602041149 อภิษฎา แสงสุริยา อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  ก้าวแรกฟาร์ม (บริษัท โคบาลมิลค์ จำกัด) 
601011517 อรัชพร บุญรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มูหำหมัด สาแลบิง  Aida World Tour And Travel  ใบสมัคร
601071422 แวนูรรอยฮาน มูนะ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  ออแกไนเซอร์หาดใหญ่ Talk of the town Organizer  ใบสมัคร
602041151 อังคณา คงทอง ผศ.ดร. อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  เจริญการฟาร์ม 
602041152 อัทศนุ ธานีรัตน์ อ.อาภรณ์ ส่งแสง  ฟาร์มนนทรี 
602021185 จิราภรณ์ กล่อมพงษ์ อ.ดร.สุวิวล จุงจิตร์  โรงพยาบาลป่าตอง  ใบสมัคร
601071425 สุกัญญา รัตนวรรณ์ ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์  บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด  ใบสมัคร
601011521 อาทิตยา บิลอะหลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มูหำหมัด สาแลบิง  PS Extra hotel Hatyai  ใบสมัคร
601011522 อามีหน๊ะ อีแม ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง  ลันตา สปอร์ต รีสอร์ท  ใบสมัคร
601011524 อาริณี ลาเตะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มูหำหมัด สาแลบิง  PS Extra Hotel Hatyai  ใบสมัคร
601011528 ฮัสนีย์ เด็นมูณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มูหำหมัด สาแลบิง   สตูลวีไอพีแทรเวล  ใบสมัคร
601011019 บงกช จันไทย อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ใบสมัคร
602021199 ภัทราวดี ชลสาคร อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์  บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด  ใบสมัคร
60204114 นายธนพงศ์ นาคปลัด อ.ดร.อาภรณ์ ส่องแสง  สวนสัตว์สงขลา 
602021204 อัษฎาวุธ พลนุ้ย อ.ดร.สุวิวล จุงจิตร์  โรงพยาบาลป่าตอง  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th