ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 141/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140[141] 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
601011032 วณิชชา ส่งเสริม อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง  ใบสมัคร
602021209 ธัญวรัตม์ หนูขาว ผศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ  บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จำกัด 
602021210 นฤเบศ ยศกิจ ผศ.ดร.เเจ่มจันทร์ เพชรศิริ  ศ.สยามฟาร์ม  ใบสมัคร
602021211 พนิดา แซ่โง้ว ผศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ  บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จำกัด 
602021212 พยุงศักดิ์ ยังช่วย ผศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ  ศ.สยามฟาร์ม  ใบสมัคร
602021214 สุภาพร สังขานุวัต ผศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ  ราชาวดีฟาร์ม  ใบสมัคร
601011045 อาภาพร อินทร์นุรักษ์ อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  ที่ว่าการอำเภอห้วยยอด  
601071249 มนชนก เซ่งเอียง อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาสงขลา  ใบสมัคร
601071252 มูนีเราะห์ ดือราซอ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท โทนิกซ์ ออแกไนเซอร์ จำกัด  ใบสมัคร
602041001 กนกวรรณ ์ขุนฤทธิ์ อ.ดร.ศักดิ์อนันต์ เเซลิ่ม  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง เชียงใหม่ 
602041003 จักรพงศ์ คมสัน อ.ดร.ศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่ม  โครงการหลวงห้วยน้ำริน 
602041004 จันทรกานต์ ทองคำ อ.ดร.ศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่ม  ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 
602041006 จิตติมา นิลทะรัตน์ อ.ดร.ศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่ม  วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านสวนการะเกด 
602041012 ธันยพร จันทร์ภักดี อ.ดร.ศักดิ์อนันต์ แช่ลิ่ม   
602041013 นลินทิพย์ พูลนวล อาจารย์ ดร.ศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่ม  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
601071285 ดาราพร ชูสัง อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด  ใบสมัคร
601011126 พนาวัลย์ ทองด้วง อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก  สนง.จัดหางาน จ.กระบี่  ใบสมัคร
602041019 รจดาพร ทิพย์สุวรรณ อ.ดร.ศักอนันต์ แซ่ลิ่ม   
602041020 วรรณฤดี ไชยสุวรรณ อ.ดร. ศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่ม  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง 
601071292 ปทิตตา สมบูรณ์มี อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด  ใบสมัคร
602041024 ศิริวิมล เพชรแก้ว เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน   
602041025 สรวิศ ประพันธ์วงศ์ ดร.อาจารย์อนันต์ศักดิ์ แซ่ลิ้ม  สำนักงานเกษตรอำเภอลานสภา 
601071297 มาดีห๊ะ ขมิรักษา อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนเพชรเกษม  ใบสมัคร
601011137 รัชกร บุญชุม อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก  บมจ.สยามแม็คโคร สาขาหาดใหญ่  ใบสมัคร
602041026 สหรัฐ คล้ายประสิทธิ์ อ.ดร.ศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่ม  บริษัท บูลยเกียรติ จำกัด. (เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ) 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th