ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 142/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141[142] 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
602041027 สายานี ซาแม เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน   
602041028 เสาวลักษณ์ ศรีปลอด ศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่ม  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
602041029 ใหม่ภิรมย์ ภูมินา อ.ดร ศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่ม  ศูนย์วิจัยข้าว 
602041032 อรุณ แก้วมณี อาจารย์ศักดิ์อนัน แซ่ลิ่ม  โครงการหลวงห้วยน้ำริม 
602041033 อัศนี ชอบหวาน ดร.อนันต์ศักดิ์ แซ่ลิ่ม  สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา 
601071309 สุดธาณีย์ มณีเติม อาจารย์ ดร. สุธี โง้วศิริ  บริษัทสยามนครินทร์ จำกัด  ใบสมัคร
601071315 อนงค์ประภา มุสิด อ.ดร.สุธี โงว้ศิริ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ใบสมัคร
601011678 เจนขวัญ พรหมเพศ อ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัทดับเบิ้ลยู ทู บิสเนส จำกัด  ใบสมัคร
601011690 ณิชชา มหปุญญานนท์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่  ใบสมัคร
601071345 เดชาวัต วิริกุลเจริญ ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้  ใบสมัคร
601071359 บุหงา นิปะสิกิ ผู้ช่วยศาตราจารย์บุษกร ถาวรประสิทธิ์  บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด  ใบสมัคร
601011711 ศิวัช ทองศิริพันธ์ อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์   ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่  ใบสมัคร
601081102 ณัฐวัตร ทองเจริญ อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา1  ใบสมัคร
601011729 สราวุฒิ กองพรม อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก  บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) 
602021145 กิตติรัชย์ สุวรรณกมลาศ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ใบสมัคร
602021146 ชลิตา เรืองช่วย ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ใบสมัคร
602021147 ชาริณี แก้วไข่ อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง  สถาบันวิชาการทีโอที TOT Academy  ใบสมัคร
602021149 นิรวุฒิ เทพขวัญ อ.ดร.อาภรณ์ ส่งเเสง  บริษัท โชคสุขโภคภัณฑ์ จำกัด สำนักงานใหญ่ 
602041120 นิรวุฒิ เทพขวัญ อ.ดร.อาภรณ์ ส่งเเสง  บริษัท โชคสุขโภคภัณฑ์ จำกัด สำนักงานใหญ่ 
602021192 ปฐวี ผลผดุง อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์  TOT Public Company Limited  ใบสมัคร
602021201 สายสุนี ศรีสุข อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ใบสมัคร
601087574 วัชรินทร์ สิทธิคง อ.นฤมล ฐานิสโร  บริษัทเคพีเอ็นอินเเตอร์เนชั่นแนวลอว์จำกัด  ใบสมัคร
601011560 ธนพล นิลวรรณ อ.ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Bloomsbury International School Hatyai  ใบสมัคร
601011098 ซูไรดา แก้วพรหม อ.ดร. นวิทย์ เอมเอก  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  ใบสมัคร
601011612 ศุภกาญจน์ ภู่ทรัพย์มี อ.ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Bloomsbury International School Hatyai  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th