ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 142/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141[142] 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
581011409 วรนิธิ พัฒโณ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   บริษัท เคซีเอส เทรดดิ้ง จำกัด 
581011178 ชนษวรรณ สุวรรณโณ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
581011203 แพรวพรรณ คชศิริ ผศ.ดร. ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จำกัด 
581071159 วิภาพร สุวรรณขาว ผศ.ดร.อนุวัต สงสม  เบทาโกร ช็อป สาขาหาดใหญ่1 
581071166 สุธารักษ์ ศรีสุวรรณ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  Betago Shop สงขลา 
581011344 จินดารัตน์ จันทร์เจ้า อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมชูการ์ มารีน่า รีสอร์ท-อาร์ท-กะรนบีช 
581011345 จิราวัฒน์ วรรณวงค์ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   กะตะ ซีบรีซ รีสอร์ท 
581011346 ญาณี ลิลา อาจารย์ ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมชูการ์ มารีน่า รีสอร์ท-แฟชั่น-กะตะบีช 
581011352 นิรชา คงนคร อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมรวิวาริน รีสอร์ท แอนท์ สปา 
581011354 ปิยะเนตร ไชยชนะ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมชูการ์ มารีน่า รีสอร์ท-อาร์ท-กะรนบีช 
581011356 ปิยาภรณ์ เพชรสุทธิ์ อาจารย์ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมศรีลันตา 
581011374 อมรางคณา สวัสดี อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   รวิวารินรีสอร์ทแอนด์สปา 
581071303 วีรวัฒน์ ชุมช่วย อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 
581011666 สุรัชนา ปิลกศิริ อ.อภิรดี สุภาพ  เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต 
581011414 สโรชา บุสโร อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมโกลว์ ประตูน้ำ 
581011198 ปนิสา ยศแสน ผศ.ดร. ธีรพร ทองขะโชค  บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) 
581071125 ซารีนา เบ็ญสะอิ อ.ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที 
581011746 สุธีธิดา ธนบัตร ธีระ ราชาพล  บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7HD) 
581071267 ธัญจิรา หวานแก้ว อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ซีพีออล ล์ จำกัด (มหาชน) 
571071140 ปริดา สุวรรณชาตรี ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ภาคหาดใหญ่ 
571071144 ภูรี ยานะวิมุติ อาจารย์ หรรษมน เพ็งหมาน  อีจีวี โลตัสสงขลา 
581011372 สุทธิพงษ์ เชี่ยวชาญ อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  โรงแรมภูเลเบย์ อะริทซ์ คาร์ลตัน รีเซิร์ฟ (Phulay Bay, A Ritz-Carlton Reserve) 
581011398 พรชัย ตันติบุตร อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง 
581011403 ภาวิต หมัดแกแรต อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
581011009 จันทร์อรุณ สโมทานทวี อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th