ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 143/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142[143] 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
601011113 ธิดารัตน์ เลิศสุวรรณ์ อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก  โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
601071286 ธนพล เพชรกาศ อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  เจ.ดี.พูลส์ กรุ๊ป สาขาภูเก็ต  ใบสมัคร
601011127 พลอยชฎา ธนาวุฒิ อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก  มณฑลทหารบกที่ 42 (ค่ายเสนาณรงค์)  ใบสมัคร
602021057 วัชราภรณ์ พิบูลย์ ผศ.ดร.วรากรณ์ วิศพันธ์   บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) 
602021155 ผกาภรณ์ เล่งล้วน อ.ดร. นิชากร พันธ์คง  สถาบันวิชาการ ทีโอที   ใบสมัคร
602021156 ยูไรนา มะหมัด อ.ดร. นิชากรณ์ พันธ์คง  สถาบันวิชาการทีโอที  ใบสมัคร
602021180 กันต์ธร ชูเกตุ อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์  TOT Public Company Limited  ใบสมัคร
602041157 ภัทรวดี สงรอด อ.ดร. ศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่ม  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง 
602021193 ปิยวัฒน์ มาบุรี ดร.สุวิมล จุงจิตร์  TOT Public Company Limited  ใบสมัคร
602021194 ปิยะฤทธิ์ อรน้อม อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์  โรงพยาบาลป่าตอง  ใบสมัคร
602021195 พิไลรัตน์ มีจิตร ดร. สุวิมล จุงจิตร์  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ใบสมัคร
601087588 สุปรียา อินทราช อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานทนาความ มีไชย สาครินทร์  ใบสมัคร
601071372 พศวัต รอดสง ผู้ช่วยศาตราจารย์บุษกร ถาวรประสิทธิ์  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้  ใบสมัคร
601011728 ชลรดา วีระสุข อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก  โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์  ใบสมัคร
602041133 วิชุดา ยีบิลัง อ.ดร.อาภร ส่องแสง  ฟาร์มเมชเชอรี่เพรชบุรี จำกัด  
601011510 นัจมะฮ์ ดูมีแด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มูหำหมัด สาแลบิง  โรงเรียนวิทยาการอิสลาม  ใบสมัคร
601011518 อันดา สุวรรณวัฒน์ ผู้ช่วยศาตราจารย์ มูหำหมัด สาแลบิง  โรงเรียนวิทยาการอิสลาม  ใบสมัคร
602021183 จิรภัทร ผดุงกิจ ดร.สุวิมล จุงจิตร์  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  ใบสมัคร
602021184 จิรวิทย์ รัตนวรพล ดร.สุวิมล จุงจิตร์  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ใบสมัคร
602021186 ชลวัฒน์ แซ่เฮง อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์  ศูนย์เทคโนโลยอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  ใบสมัคร
602021200 มัสรา เลาะเเม อ.ดร. สุวิมล จุงจิตร์  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  ใบสมัคร
601011588 ปุณยวีร์ จงอักษร อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  InterContinental Phuket Resort  ใบสมัคร
601011088 กัลยรัตน์ หนูทองแก้ว ดร.นวิทย์ เอมเอก  สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสงขลา  ใบสมัคร
601011093 จุฑารัตน์ ชุมรัตน์ อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก  บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด  ใบสมัคร
601011101 ณัฏฐา จันทรัตน์ อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก  บริษัทศรีตรังโกลฟส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th