ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 143/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142[143] 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
571011277 นพรัตน์ คชพันธ์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  The Beach Heights Resort 
581011173 กิ่งแก้ว แก้วแกม ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค   บริษัท ซีอาร์ นครศรีธรรมราช (ประเทศไทย) จำกัด 
581011183 ณัฐวดี ทัวยะบัตร ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด(มหาชน) 
581011193 นุจรี ทองจันทร์ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาหาดใหญ่ 
571071150 วนิษา มูสิกุล ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) 
581011181 ณัฐธิดา ขวัญคง ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท เรือรัษฏา โฮเตล จำกัด 
581011218 สิรินภา คงขาว ผศ.ดร. ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท เรือรัษฎา โฮเต็ล จำกัด 
581011228 อารอฟัตร์ สะดีเยาะ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  โรงแรมแกรนด์ เวสต์ แซนด์ แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต 
581011063 รุจิรัตน์ วงศ์สมุทร อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
581011378 อาริยา เทือแดง อาจารย์ดร.สุธาสินี พรมแดน   บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สถานีภูเก็ต ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
581011014 ฉัตรชนก นูนน้อย อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานจังหวัดภูเก็ต 
581011017 ชาลิสา เหมสนิท อาจาร์ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเทศบาลนครสงขลา 
581071214 พนิดา เกื้อชาติ อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 
581011055 พัลลภ เจนทวีทรัพย์ อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต 
581044344 จินดารัตน์ จันทร์เจ้า อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมช 
581011368 ศิวพร คงแก้ว อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
581011625 นิธิทิพย์ ทองดียิ่ง อ.อภิรดี สุภาพ  Dusit Thani Krabi Beach Resort 
581011376 อรุตา ชูฉางหวาง อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   BAGS Ground Services 
581071314 อภิญญา ชุมจุล อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขาชัยสน 
581011169 กนกพร มุดาสา ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด 
581011743 ศิริวิภา ศักดิ์ศรี อาจารย์กิตติคุณ ฤิทธินิ่ม  บริษัท เดอะมาร์เก็ตเพลส จำกัด(สำนักงานใหญ่) 
581071249 กาญจนาพร นิลละเอสงฆ์ อาจารย์ สุธี โง้วสิริ  เบทาโกร ช็อปเมืองสงขลา 
581071250 กุลภาภร ยอดรัตน์ ดร.สุธี โง้วศิริ ตำ  ไทยแอร์เอเชียจำกัด 
581011367 แว่นฟ้า สืบสาย อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
581011395 ปัทมวรรณ สระกอบแก้ว อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต  

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th