ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 146/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145[146] 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
601071322 เอกชน ชูประสูติ อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  Queen Interior  ใบสมัคร
601011428 วริศรา อุ่ยสกุล อ.ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น  โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท  ใบสมัคร
601011704 ภัทรียา เตาวะโต อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  สถานีรถไฟหาดใหญ่ 
602021148 โซฟียา ดอเส็น อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง  สถาบันวิชาการทีโอที TOT Academy  ใบสมัคร
602021150 เดียวาตี เจ๊ะอุบง อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง  สถาบันวิชาการทีโอที TOT Academy  ใบสมัคร
602021157 ลุกมัน มูซอดี อ.ดร.นิชากร พันธ์คง  สถาบันวิชาการทีโอที TOT Academy  ใบสมัคร
602021179 กอบชัย บุญทอง อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์  โรงพยาบาลป่าตอง  ใบสมัคร
602021198 ฟีรดาวส์ เงาะ อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ   ใบสมัคร
602021202 หนึ่งฤทัย คงการ ดร.สุวิมล จุงจิตร์  โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้   ใบสมัคร
602021205 ฮัยซูม ปาลาเร่ อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์  โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้  ใบสมัคร
601011300 ปิ่นปีนัทธ์ บุญณะทอง อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง  ใบสมัคร
601011311 ศักดิ์นรินทร์ แสงสว่าง อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  LA VELA KHAO LAK   ใบสมัคร
601011571 นุชณี ไชยสิทธิ์ อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  InterContinental Phuket Resort  ใบสมัคร
601071228 ณัฎฐ์นรี บุญยะรัตน์ อ.จารุมาศ เสน่หา  ท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
601071236 ธัญสิริ จิตรานนท์ อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาสะเดา  ใบสมัคร
601071237 นภัสวรรณ เส็มสา อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา   ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาสะเดา  ใบสมัคร
601011339 โชติกา ดิลกนวฤทธิ์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  MIMOSA RESORT & SPA  ใบสมัคร
601011599 มลทกาญจน์ เดชเกิด อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  ท่าอากาศยานตรัง  ใบสมัคร
601011107 ต่วนอัซฟาฮัง ตวนปูเตะ อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก  FBT บริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกูดส์ จำกัด 
601011376 ฮาบีบะห์ มุเสะ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
601011142 วรางคณา ดำดี อาจารย์ ดร. นวิทย์ เอมเอก  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่  ใบสมัคร
601071312 สุลิตา คามวารี อาจารย์.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ซุปเปอร์รังนก (ประเทศไทย) จํากัด  ใบสมัคร
601011436 สุภาภรณ์ อาจสู้ศึก อาจารย์ ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น  มูลนิธิดวงประทีป  ใบสมัคร
601071366 ปาริชาติ ขุนประเสริฐ ผู้ช่วยศาตราจารย์บุษกร ถาวรประสิทธิ์  บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด  ใบสมัคร
601071412 เอสรา แดงขำ ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์  บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th