ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 147/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146[147] 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
601071366 ปาริชาติ ขุนประเสริฐ ผู้ช่วยศาตราจารย์บุษกร ถาวรประสิทธิ์  บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด  ใบสมัคร
601071412 เอสรา แดงขำ ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์  บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด  ใบสมัคร
601011511 นิซรีน เด็นจิ ผศ.มูหําหมัด สาเเลบิง  โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ  ใบสมัคร
601011541 ชนิกานต์ ศรีอินทร์ อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ   ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
601071234 ธนพร สุขสมนึก อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท มหาชัยขนส่งภาคใต้ จำกัด  ใบสมัคร
601071251 มาติกา ทุ่นทอง อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท มหาชัยขนส่งภาคใต้ จำกัด  ใบสมัคร
601011094 จุฬารัตน์ เป็นทาน อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก  ศูนย์การค้าโอเดียนชอปปิ้งมอลล์ (หาดใหญ่)  ใบสมัคร
601011096 ชนิดา ยาชะรัด อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก  บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด  ใบสมัคร
601071263 สมิตา เสนาทิพย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท มาร์เก็ตเธียร์ จำกัด  ใบสมัคร
601071264 สุดารัตน์ สาเล๊ะ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท มาร์เก็ตเธียร์ จำกัด  ใบสมัคร
601011361 ฟาติมะห์ เอกชน อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ท่าอากาศยานดอนเมือง  ใบสมัคร
601071274 กุลทรัพย์ แดงดิษฐ์เครี อ.ดร.สุธี โง้วสิริ  บริษัท ปัตตานีฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด  ใบสมัคร
601071281 ณัฐพล ไพยสิทธิ์ อาจารย์ ดร. สุธี โง้วสิริ  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
602021069 สกุลธรัตน์ องสารา ผศ.ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี  บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด  ใบสมัคร
601011340 ณัฐมน ใส่ท้ายดู ดร.สุธาสินี พรมแดน  สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง  ใบสมัคร
601011342 ธนัตดา ชายเกตุ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท ตีรณรายา จำกัด  ใบสมัคร
601011360 เพ็ญฉาย ขาวคง ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง  ใบสมัคร
601011363 มินฟารี นะแหล่ อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรหมแดน  SAIC Motor - CP Co.,Ltd.  ใบสมัคร
601011102 ณัฏฐา สงเคราะห์ อาจารย์ ดร. นวิทย์ เอมเอก   บริษัท คิงส์ฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด จังหวัดสงขลา   ใบสมัคร
601011135 รสกร อร่ามเรือง อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
601011391 ณัฐกานต์ พลฤทธิ์ ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น  บริษัท รักพิมพ์ พับลิชชิ่ง จำกัด ประเทศไทย   ใบสมัคร
601011136 รอฮานี กะจิ อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก  บริษัท เอเซียโลจิสติกส์ จำกัด   ใบสมัคร
601011155 อรธิญา ไชยสุขัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
601011423 ภัทรารัตน์ มลิพันธุ์ ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น  บริษัทอรุณสมิทธิ์ ไชด์แคร์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)  ใบสมัคร
601011431 โศภนิศ ไทยราช ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น  บริษัท อรุณสมิทธิ์ ไชด์แคร์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th