ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 148/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147[148] 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
581071124 ซานิลดา หวันเตะ อ.ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 
601077272 ณัฐรดี จันทร์ลือชัย อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด 
581071142 นาริษา ดอหล๊ะ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัทเซาท์แลนด์ อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 
601077286 อมรวัลย์ จันทร์มณี อ.จารุมาศ เสน่หา   บริษัทสงขลาไบโอแมส จำกัด 
601077302 มณีนุช เพศพิชัย อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  เทศบาลนครหาดใหญ่ 
601077311 อนุธิดา ทองบุญรอด อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  เทศบาลนครหาดใหญ่ 
581011638 ภาคภูมิ ตันสกุล อ.อภิรดี สุภาพ   
581011648 วสุธร กาฬสิงห์ อ.อภิรดี สุภาพ  โฟร์ซ๊ซั่นรีสอร์ท เกาะสมุย 
581071312 อนันต์สิทธิ์ หอยบาง อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สำนักงานบริการลูกค้า กสท ตรัง 
582041044 กรกมล บินหมัดหนี อ. ธิดารัตน์ จุทอง  บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) 
581071316 อรรถวิทย์ ไพจิตรจินดา อ.ดร.สุธี โง้วศิริ   ร้าน ซัคเซส คอมพิวเตอร์ 
581071319 อัสมา สาระนัย อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 
582041051 จริณญา มัธยม อ.ดร.ธิดารัตน์ จุทอง  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
582041055 จุฑารัตน์ ดำสี อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จุทอง  ไทย ยูเนี่ยม ซีฟู้ด จำกัด 
581011186 ธนิษฐา ดำโอ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา เมอร์ลิน บีช 
582041092 วริศรา วิชัด อ.ดร.ธิดารัตน์ จุทอง  โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง 
582041109 อุรัสยา ขุนราม อาจารย์ ดร. ธิดารัตน์ จุทอง  บริษัท เบทาโกร จำกัด 
582041112 กนกวรรณ คงภักดี ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  บริษัทฟาร์มเมช ภาคใต้จำกัด 
582041121 ชุตินันท์ ปิยัง ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  บริษ้ท โกโต้งเบตง ยะลา 
601077289 ไซนุน กูและ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ 
582041130 ธัญจิรา อรัญดร ผศ.ดร.อัจฉรัต สุวรรณภักดี  บริษัท โชคสุขโภคภัณฑ์ จำกัด 
601077290 ณัฐธิดา พังสาย อ.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารออมสิน สาขาตะโหมด 
581071147 ปาริฉัตร เอียดสุดรักษ์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ค็อกพิท สงขลาการาจ จำกัด 
601077291 ธนาคาร บุญทิพย์ ดร.สุธึ โง้วศิริ  บริษัท ยุนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด 
601077292 ธนาณัติ บุญทิพย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th