ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 15/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14[15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
632081056 เมษินี ภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์  ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่   ใบสมัคร
631081122 ธันยชนก แก้วรุ่งเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล   ที่ว่าการอำเภอบางกล่ำ  ใบสมัคร
631081379 อิทธิพล นิลเพ็ชร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
632081059 รูสีลา ยาการ๊ยา ผศ.เอกราช สุวรรณรัตน์  สำนักงานทนายความ บัณฑิตและกฏหมาย  ใบสมัคร
631081124 ธีรดนย์ เพชรสุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานวิลาพร สุดหล้า ทนายความ  ใบสมัคร
632081060 ลดาวัลย์ สมนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ใบสมัคร
632081061 ลลิดา ปราบไกรสีห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์  ศาลเเขวงทุ่งสง  ใบสมัคร
631081382 อุสมาน เจ๊ะอุบง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี  ใบสมัคร
631081384 โอซามา สาเมาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  การประปาส่วนภูมิภาคเขต5  ใบสมัคร
631081387 ณัฐวุฒิ ทราเนตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลจังหวัดทุ่งสง  ใบสมัคร
631087019 ปฐมาวดี บุญช่วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลีรัตน์ มเหสัก  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
631081135 นัฐกานต์ สุตะนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  บริษัท RMS Law & Consultant จำกัด จังหวัดสงลา  ใบสมัคร
632081072 สมิตา ศิริรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์  สำนักงานสุรพงศ์ อัมพันศิริรัตน์ ทนายความ  ใบสมัคร
632081076 สิรินาถ วงค์ดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
631081142 นันทิชา กาญจนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลเเขวงจังหวัดสงขลา 
631081143 นันทิชา พุทธสุภะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลจังหวัดทุ่งสง  ใบสมัคร
632081079 สุเมธ คมขำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์  ที่ว่าการอำเภอพิชัย  ใบสมัคร
632081081 สุริเยนทร์ ฝันเสียง ผู้ช่วยศาสตาจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์  บริษัท หลุยส์ แอนด์ พาร์ตเนอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด  ใบสมัคร
632081083 หัสนัย นิลพันธ์ ผศ.ดร.เอกราช สุวรรณรัตน์  ว่าที่การอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631081151 นินูรีฮัน อาสะวะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สภาทนายความจังหวัดภูเก็ต  ใบสมัคร
632081087 อัศวรัตน์ สองพัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์  เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ  ใบสมัคร
631081409 ดลพร บุญรุ่ง ผศ.ลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง  ใบสมัคร
631081154 นุชรี ลิเก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4  ใบสมัคร
631081410 ดวงมณีรัตน์ ชุมวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ใบสมัคร
631081411 เดียนา สาและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลจังหวัดนราธิวาส  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th