ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 150/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149[150]
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
601011324 อภิสรา แซ่เลื่อง อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สถานีตำรวจท่องเที่ยวกระบี่  ใบสมัคร
601011359 พุธิตา กสิกูล ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ ซีพี จำกัด  ใบสมัคร
592041055 หทัยภัทร ทิพย์มาก ผศ.ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร  สหกรณ์โคนมพัทลุง 
602021082 ผริตา ขวัญอ่อน ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม   
592041033 อัษฎาวุธ โรจน์สุรางค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืช จังหวัดสงขลา 
592041018 จุฑามาศ หนูรอด ผศ.ดร. สมัคร เเก้วสุกเเสง  บริษัท สยามเเม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
592041021 ชลิตา พรหมช่วย ผศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง  บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 
591011346 กรรณิกา ใส่เกื้อ อาจารย์ทีปวิท พงไพบูลย์  บริษัทดับเบิ้ลยูทู บิสเนส จำกัด 
602021088 อรอนงค์ อินทอง วันกุศล  หาดทิพย์ 
592041023 นิภาพร พรหมจันทร์ ผศ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  กฤษฎิ์สมัยแพลนเทชั่น 
592041028 รัตนาวดี เสถียร รองศาสตราจารย์.ดร.สรพงค์ เบญจศรี  กฤษฎิ์สมัย แพลนเทชั่น 
592041020 ชไมพร บุญทวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว   
592041025 ผกาวดี เกษแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  บริษัทคูโบต้าพัทลุงจักรกล จำกัด 
592041032 สุธากร อุ่นทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแก้มแก้  บริษัท คูโบต้าพัทลุงจักรกล  
602021073 กรรณิการ์ บุญแก้ว จุลชีววิทยา   
602021087 สิลินทิพย์ ขุนปริง อาจารย์ ดร.วันกุศล ชนะสิทธิ์  บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 
602021090 อาริสา เพ็ชรรัตน์ ผศ.ดร. ชัยสิทธฺ์ นิยะสม   
592041019 จุรีภรณ์ สุขแก้ว ผศ.ดร. สมัคร แก้วสุกแสง   
592041003 ชุติมา สุทธาภิรมย์ อ.ดร.สุขุมาล หวานแก้ว  สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 
59241016 อัครวัฒน์ แก้วสวรรณ อ.ศรัณญภัส รักศีล   
592041026 พงษ์ศักดิ์ ฤทธิอา ผศ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี 
592041031 สาวิตรี ฤทธิคง ผศ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร สุราษฎร์ธานี 
592041004 ณภัทร ม่วงจันทร์ ดร.รสวันต์ อินทรศิริสวัสดิ์  สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 
592041010 ปลายฟ้า สาครินทร์ อาจารย์เสาวณีย์ เล็กบางพง  สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง 
592041006 ณัฐนันท์ จันทร์สุด อาจารย์ ดร. สุขุมาล หวานแก้ว  สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th