ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 151/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
[151] 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
592041008 ธีรกานต์ พวงจันทร์ อ.ดร.สุขุมาล หวานแก้ว  สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 
592051163 กัญญาพัชร คณหาร อ.ดร.สุปานดี มณีโลกย์  บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
592051164 กุลวานีย์ เจะดาแม ดร.สุปานดี มณีโลกย์  บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
592051182 พรจุฬา คงแก้ว ดร.สุปานดี มณีโลกย์  สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) 
581011491 สิรภพ ทองเรือง อาจารย์ พจนา เดชสถิตย์  บริษัท เอสที เวิลด์ ภูเก็ต จำกัด 
581011 สิริภพ ทองเรือง อาจารย์ พจนา เดชสถิตย์  บริษัท เอสที เวิลด์ ภูเก็ต จำกัด 
602091015 ฉัตรธิดา ฉัตรประเทืองกุล อาจารย์ ดร.อนิดา เพ็ชรแก้ว  บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จำกัด 
591011640 ณัฏฐพร จันทร์เพชร์ อาจารย์ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
591011664 โสภาดา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
591011668 อัฐภิญญา กูโน อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
602091018 นิศารัตน์ เจือสนิท อาจารย์ ดวงพร ริยาพันธ์  ย่งไทยการยาง 
602091019 รวิภา ทองศรี อ.ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์   บริษัท ย่งไทยการยาง จำกัด 
591011354 ณัชชา วัฒนกิจรุ่งโรจน์ อ.พจนา เดชสถิตย์  บริษัท มุกดา สปา จำกัด 
591011369 เบญจมาภรณ์ วิจักษณานนท์ อ.พจนา เดชสถิตย์  บริษัท มุกดาสปา จำกัด 
592041001 กษมา โชติมณี อ.ศรัณญภัส รักศีล  สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 
591011495 ชลิตา นิลรัตน์ อภิรดี สุภาพ  โรงเเรมเซ็นทารา หาดใหญ่ 
591011377 วชิรญาณ์ หมื่นจร อาจารย์พจนา เดชสถิต  Yukiguni No Yado Takahan Ryokan Niigata 
591011385 สุธนัย รัตนอุบล รัตนอุบล อาจารย์พจนา เดชสถิตย์  Yukiguni No Yado Takahan Ryokan Niigata 
591011386 สุภาภรณ์ อ้นชู อ.พจนา เดชสถิตย์  บริษัท ซิติเซ็น แมชชินเนอรี่ เอเซีย จำกัด  ใบสมัคร
592041007 ธนกฤต รัตนบุรี อาจารย์เสาวณีย์ เล็กบางพง  สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง 
592041016 อัครวัฒน์ แก้วสุวรรณ อ.ศรัณญภัส รักศีล  สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมคีรี 
591011661 สถาพร จันผลช่วง อ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์   DION FILM PRODUCTION 
591011676 ภคิน พวงโต พจนา เดชสถิตย์  Yukiguni No Yado Takahan Ryokan Niigata 
591071115 กนกวรรณ สัมฤทธิ์ผล อาจารย์ณฌา ขวัญมณี  major cineplex diana hatyai 
591071151 นิธินาถ ราชแก้ว อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  People Support Center (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน (สาขาสำนักงานใหญ่) อาคารอเวนิว ชั้น 14 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th