ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 151/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
[151] 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
601073233 จันจิรา แซ่ฮั้น อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
581071207 นิศาชล สิทธิ์ฤกษ์ อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล กำจัด(มหาชน) 
601073259 ฟาตีฮะห์ สะมะ ดร. สุธี โง้วศิริ  บริษัท มิตซูทักษิณ จำกัด 
601073268 สุพัตรา แดเบ๊าะ ดร.สุธี โง้วศิริ  สำงานบริการลูกค้า กสท 
581011068 วัชราวลี ตันประเสริฐเลิศ อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน 
581011582 วาฑิต หมันแหละ กามารุดดีน อิสายะ  University Sains Malaysia 
582021278 ธีรพงศ์ การดี ผศ.ดร สุดา เธียรมนตรี  บริษัท สตอมส์ เทคโนโลยี 
582021284 แฟรนดีย์ สะมะล่าเต๊ะ ผศ. สุดา เธียรมนตรี  บริษัท สตอมท์ เทคโนโลยี 
581011626 นินี วาโด อาจารย์อภิรดี สุภาพ  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2 ทอ.สุวรรณภูมิ 
582041003 ขวัญใจ อ่อซ้าย อ.ดร.ศรัณญภัส รักศีล  สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง 
582041006 นุชจิรา เหมโก อ.ศรัณญภัส รักศีล  สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง 
582041019 วิยะดา เหมนแก้ว ผศ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  YG PARK SDN BHD 
581011387 เจนจิรา แซ่ลิ่ว อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ 
581011651 วิภาวี มะเดื่อ อาจารย์ อภิรดี สุภาพ  ๊Universiti Malaysia Perlis 
581011396 ปิยะพร กำเนิด อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ 
582041031 ณัฐิกานต์ สมจริง อาจารย์ ดร.นันทิยา พนมจันทร์  ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 
582041033 สุภารัตน์ สงเจริญ ผศ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  Agrotech Pro (M) Sdn Bhd. 
581011660 สุชาดา แซ่ฮู้ อาจารย์ อภิรดี สุภาพ  Universiti Malaysia Perlis 
581011667 สุรีย์พร ศรีหาวงษ์ อาจารย์ อภิรดี สุภาพ  Southern International School Hatyai 
581011671 อนุรักษ์ กุลตัน อาจารย์ อภิรดี สุภาพ  Banyan Tree Phuket 
581071349 ธณัฐฐา บัวใหม่ อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา  บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด 
601073156 กนกวรรณ ข้าเจริญ อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัทสินทรัพย์ทอง จำกัด 
601073168 เจนจิรา ใจเย็น อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท สงวนพาณิชย์ เอวี จำกัด 
581071377 ภานุมาศ เอกแก้ว อาจารย์ ดร. พินิจ ดวงจินดา   บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) 
601073172 ณัฐพงษ์ ผ่านในเมือง อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท สงวนพาณิชย์ เอวี จำกัด 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th