ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 157/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156[157] 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
581011590 อัสมา อ้าหลีสะหัส อาจารย์กามารุดดีน อิสายะ  Langkawi Seaview Hotel 
581011592 อารีสสา ปุนยัง อาจารย์กามารุดดีน อิสายะ  บันดาหยา รีสอร์ท 
581071246 กนกพร โอชาอัมพวัน อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จํากัด 
581071257 ชุติมณฑน์ ณะไชยลักษณ์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารออมสิน สาขา หัวไทร 
582021273 คอลีละห์ ดามัน ผศ.สุดา เธียรมนตรี  หจก.สตอมส์ เทคโนโลยี 
582021275 ชวกร หิรัญนิธิรัตน์ ผศ.สุดา เธียรมนตรี  บริษัท พอดีคำดอทเอไอ จำกัด 
582021276 ทัศณี ศรีรัตน์ ผศ.สุดา เธียรมนตรี  บริษัท ดิจิอาร์ต มีเดีย จำกัด 
581071262 ตีรณา ไขขัน อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ตรัง 
582021279 นภสร รัตนประภัสสร ผศ.สุดา เธียรมนตรี   บริษัท พอดีคำดอทเอไอ จำกัด 
582021283 ฟาตอน๊ะ ดาเจ๊ะ ผศ.สุดา เธียรมนตรี  บริษัท ดิจิอาร์ต มีเดีย จำกัด 
582021286 มิสบะห์ เยงยูนอ ผศ. สุดา เธียรมนตรี  หจก.สตอมส์ เทคโนโลยี 
581071277 ปภาวดี ใสแวว อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สำนักงาน เค ที ไอ การบัญชี 
581071287 พิมพ์วิภา บัวเนียม อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาตรัง 
581011401 บุษบาปภา วงศ์อรุณ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอ็ม ภูเก็ต โลจิสติกส์  
581011669 สุวนันท์ วรรณะ อาจารย์อภิรดี สุภาพ  Rayavadee Hotel 
581071363 ปฏิญญา รวดเร็ว อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่-ขุนวาง 
581011570 เพ็ญนภา มูฮัมหมัด กามารุดดีน อิสายะ  สำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดสงขลา 
581011579 รุสนี ลือไบซา อาจารย์กามารุดดีน อิสายะ  บันดาหยา รีสอร์ท 
581071261 ดวงจิตร จิตรมั่นธรรม อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท พาเนล พลัส จำกัด 
581011385 จารุวรรณ ปิดประสาร อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   โรงแรมชูการ์ปาล์มแกรนด์ ฮิลไซด์ ภูเก็ต 
581011750 สุภาวดี ประทุมทอง อาจารย์ กิตติคุณ ฤทธินิ่ม  บริษัท เดอะ มาร์เก็ตเพลส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 
601073248 นันท์นภัส ฤทธิเดช ดร. สุธี โง้วศิริ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสงขลา 
581011566 นูรีย๊ะ พันชู อาจารย์กามารุดดีน อิสายะ  Pusat Bahasa Antarabangsa (CIL), Universiti Malaysia Perlis. 
581011571 ฟาฎิลาฮ์ เส็นบัตร อาจารย์กามารุดดีน อิสายะ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ 
601073270 สุมาลิน ธรรมทินนะ ดร. สุธี โง้วศิริ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสงขลา 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th