ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 158/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157[158] 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
592021226 สุธิดา หมูดจันทร์ ผศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ  ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จำกัด 
592021228 อัญมณี ชัยศรี ผศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ  บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จำกัด 
591071250 ปิยวรรณ ขนอม อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด  ใบสมัคร
591011140 พงศกร ทิดกานจันทร์ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
591011150 วันวิสาข์ หง๊ะฝา การจัดการทรัพยากรมนุษย์  โรงแรม Dinso Resort 
591011151 ศตวรรษ ฉินทสงเคราะห์ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
611073163 ธนวัฒน์ กองสวัสดิ์ อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ไทยไลอ้อนแอร์ จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
611073169 ปานตะวัน จันทร์ภูธร อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ 
611073171 พรนิตา ศรีจันทร์งาม อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ไทยไลอ้อนแอร์  ใบสมัคร
611073183 สุธีกานต์ เพชรโชค อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ 
591011478 อลีนา มะแซ อ.กามารุดดีน อิสายะ  โรงแรมญันนะตีย์  ใบสมัคร
611073177 ศิราวรรณ จันทร์ทอง อาจารย์ จารุมาศ เสน่ห์หา  บริษัทโตโยต้าสงขลา ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 
591071149 น้ำฝน เจริญธนวิธ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  Major Cineplex Group 
591011374 โมนา รักโอ่ อ.พจนา เดชสถิตย์  บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด  ใบสมัคร
591011357 ณัฐญา สุขไสย์ อาจารย์พจนา เดชสถิตย์  บริษัท Monotsukuri Mirai Development Co.,Ltd  ใบสมัคร
591011363 ธนัชชา ทองแท้ อาจารย์พจนา เดชสถิตย์  บริษัท Monotsukuri Mirai Development Co.,Ltd  ใบสมัคร
592041012 สิรินัน สกุลราช อ.ศรัณญภัส รักศีล   
591011469 วันฟิรฮาน แวเด็ง อ.กามารุดดีน อิสายะ  ๊Universiti Malaysia Perlis 
591071153 บุญญาพร แซ่อั้ง อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 
591071195 สริตา ราชแป้น ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็ซ์ กรุ้ป จำกัด(มหาชน) หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ 
591011126 ฉัตรธิดา ดิสระมุณี อ.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท โตโยต้า สงขลา (สำนักงานใหญ่)  ใบสมัคร
591071338 กนกศักดิ์ สุรัตน์เสนีย์ อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
592051050 ชุติพนธ์ ชูชนะ อ.ดร.เพ็ญพักตร์ หนูผุด   WATBUDDHABUCHA 
592051054 นรไชย สามแก้ว อ.ดร.เพ็ญพักตร์ หนูผุด   WATBUDDHABUCHA 
592041078 รัตติมา รัตนะ ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท ฟาร์มแม่ขรี จำกัด 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th