ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 158/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157[158] 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
581011732 ณิศาชล มณีโชติ เสริมศักดิ์ ขุนพล   WE LOVE HATYAI WE LOVE FAD 
581011734 นพดล แซ่อึ้ง อาจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล  บริษัท ดับเบิ้ลยู ทู บิสเนส จำกัด 
581011740 รุ่งนภา ศิริพร อาจารย์กิตติคุณ ฤทธิ์นิ่ม  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
581011588 อัศมาวี เจ๊ะโซ๊ะ อ.กามารุดดีน อิสายะ  andara resort & villas  
581011606 จุฑาทิพย์ กลิ่นเอี่ยม อ. อภิรดี สุภาพ  โรงแรมชูการ์ มารีน่า รีสอร์ท – อาร์ต กะรน บีช 
581011619 ถาวรีย์ ธรรมชาติ อ.อภิรดี สุภาพ  ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท 
581011673 อริสา อบเชย อ.อภิรดี สุภาพ   โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ภูเก็ต ป่าตอง 
581011206 รอบียะห์ สะมาแอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด 
581011731 ณิชากร สินสิริ อาจารย์ เสริมศักดิ์ ขุนพล  we love hatyai we love fed 
601073239 โชติรส สิทธิภาพ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสงขลา 
601073241 ณัฎฐณิชา รักชุม สุธี โง้วศิริ  บริษัท ก. ชัยเเสง เทรดดิ้ง จำกัด 
601073258 พัชรี พลเกษตร อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จำกัด 
601073272 อมรินทรา รินนานนท์ ดร.สุธี แซ่โง้ว  สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสงขลา 
582021379 สุกัญญา ไชยฉิม ผศ.ดร. แจ่มจันทร์ เพชรศิริ  บริษัท แพ็คฟู็ค จำกัด 
581011210 วิภาพร ดุกพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด 
581011212 ศศินภา ช่วยทอง ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  Central festival Hatyai 
581071164 สโรชา วงศ์พานิช ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ปีย์ทองมอเตอร์ จำกัด 
581071170 อมรรัตน์ ชุมหมัด ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ทองพูนอินเตอร์ไพรส์ จำกัด 
601073255 พงศ์พล หนูปล้อง อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  บริษัทชาญรวมช่างจำกัด 
601073263 วรรักษณ์ แก้วอุทัย อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  สำนักงานบริการลูกค้า กสท สงขลา 
581071225 ลำภู ชุมทอง จิราพร คงรอด  ROYAL THAI EMBASSY 
581011614 ณัฐธิดา รองเดช อ.อภิรดี สุภาพ  โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา เมอร์ลิน บีช 
581011616 ณิชนันทน์ จันทร์ประไพ อ.อภิรดี สุภาพ  อนันตรา ภูเก็ต ลายัน รีสอร์ท แอนด์ สปา 
582021371 มัลลิยา แสงกลัด ผศ.ดร. แจ่มจันทร์ เพชรศิริ  บริษัท แพ็คฟู็ค จำกัด 
581011229 อารียา ภู่อร่าม ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th